Jump to content
Порталът към съзнателен живот

153.Слушайте Него!


Recommended Posts

Благодаря за беседата, Слънчева! :feel happy:

Думите „Този е Син Мой възлюблени, в Когото благоволих: слушайте Него!“ (Ев. Матей 17:5) се срещат и в евангелията на Лука и Марк.

Христос се показва в истинската си същност пред трима от своите ученици. Затова на 6-ти август (нов стил) се празнува „Преображение” – този празник е установен още от първите години на християнството и има голямо значение. Евреите са очаквали от Христос земен спасител. Някой който ще ги избави от римското владичество. Не са разбрали, че в пророчествата още в Стария завет се говори за небесно (вечно) царство, не временният престол на Давид.

Независимо дали става дума за земни царства, за богатството на цял един народ или за богатството, славата, успехът на физически план на отделен човек, всичко това е нещо временно. Палат от лед, който ще се разтопи през пролетта.

Мисля, че за тази разлика - между преходното и вечното говори и Учителя в беседата си. Вечното, Божественото можем да открием в себе си. Но тук идва и трудността. Защото вътре в нас говори понякога и егото. Необходимо е различаване, будност, чистота и вяра в Бога. Понякога от нашите човешки, временни позиции ни е трудно да проумеем Божественият Промисъл. Но има все пак някаква надежда. :)

Във връзка с това много ми хареса разказаната в беседата притча:

„Него слушайте!“ Сега, за да поясня моята мисъл, ще ви приведа един малък анекдот за един светия.

Някой си отшелник, на име Хато, живял е отдавна, когато светът се е намирал в едно по-тежко положение, отколкото днешното. Той считал, че целият свят отива към погибел и не можел да си обясни как е възможно Господ да търпи този грешен свят, защо изведнъж не го заличи, да направи нещо по-хубаво. Всеки ден се молил да дойде Господ да премахне всички тези грешници и да тури ред и порядък, да не страдат хората. Но колкото повече се молел, толкова светът ставал по-лош. Един ден той решил да излезе из града, да вдигне ръцете си към небето и да не ги снеме дотогава, докато Господ не изпълни неговото моление. Вдигнал си той ръцете, това било в началото на пролетта. Някои птици, като го видели тъй, искали да си направят гнездо. Почнали да се увиват около неговите ръце, за да видят дали могат да си направят гнездо. Обикаляли, обикаляли и почнали да турят сламчица по сламчица, и си направили едно гнездо. Целият ден правели гнездото си. Той, като светия, забелязал и казал: „Какво ли иска Господ да ми каже с тия птички?“ Направили те своето гнездо на ръцете му отгоре, и почнал той да ги наблюдава. Те турили перушина, приготвили се за работа. Съседните селяни, като ги видели в туй положение, почнали да му правят по-голямо уважение, задето бил толкова свят, че птичките гнездо си свили на ръцете му. А той всякога проклинал хората. Те идвали, туряли мляко в устата му, а той после ги нагрубявал: „Махнете се, грешници, вие само ядете и пиете, светът от вас страда“. Птичките си снесли яйцата и почнали да ги мътят.

А той започнал да мисли: „Не мяза ли земята на туй гнездо в ръцете на Бога“. Тъй разсъждавал той. Почнало да му идва на ум по някой път, да снеме ръцете си и да захвърли гнездото, но после казвал: „Не, аз ще устоя на обещанието, ще стоя, докато малките се отхранят и им изникнат крилца и си хвръкнат“. И действително, от тях той много нещо научил и разбрал защо Господ не поправя света. И един ден тия пиленца изхвръкнали от гнездото навън и нему му станало жалко за тях.

Сега, някой се притеснява за оправянето на света, а аз казвам: Ти държал ли си пиленца в своите ръце, за да видиш защо Господ търпи? Ние някой път казваме, че светът мяза на лудница. Това са наши психически схващания. Този свят не е лудница, нито е един от лошите светове: и то не е право. Този свят е едно Божествено гнездо, дето се измътват тия малки пиленца. А знаете ли какво правят тия малки пиленца? Виждали ли сте вие лястовички: майката често ще тури своята човка и ще вземе извержението на малките и ще го изхвърли навънка. Какво себеотрицание!

А ние, съвременните хора, сме само като онези гаржета. Лястовицата седи на едно по-високо развитие, по чистота тя стои по-горе от нас. Чистотата е необходима за нашата мисъл, и желанията ни трябва да бъдат чисти, за да не стане нечисто сърцето. Тогава идват всички волеви усилия.

...

Туй е учението, което от хиляди години се проповядва. Това не е учение на насилие, това е учение на абсолютна свобода. И колко е велико Неговото търпение! Той постоянно казва: „Тия Мои деца в гнездото ще поумнеят“. Обръща ги, погалва ги, по някой път му иде на ума да ги захвърли, но казва: „Ще поумнеят“.

И аз вярвам, братя, вие ще поумнеете, ще станете добри. Аз вярвам, че ще израстнат вашите крилца и ще хвръкнете из туй гнездо, всички ще отпътувате за Царството Божие, а не за ада. Всинца ви един ден Господ ще ви изведе из ада – земята е ад – в Неговото Царство, дето Неговата Любов цари. Вярвайте в тази Любов и Царството Божие ще дойде! Всички ние трябва да бъдем спасени и ще бъдем спасени.

Слушайте Него!

:angel:

Link to comment
Share on other sites

Слушайте Него!

:angel:

Благодаря Ани и Слънчева за представянето на беседата.

Но душата ми трябва да бъде пълна с Любов и тази Любов трябва да я жертвам. Туй е учението, което от хиляди години се проповядва. Това не е учение на насилие, това е учение на абсолютна свобода. И колко е велико Неговото търпение! Той постоянно казва: „Тия Мои деца в гнездото ще поумнеят“. Обръща ги, погалва ги, по някой път му иде на ума да ги захвърли, но казва: „Ще поумнеят“. И аз вярвам, братя, вие ще поумнеете, ще станете добри. Аз вярвам, че ще израстнат вашите крилца и ще хвръкнете из туй гнездо, всички ще отпътувате за Царството Божие, а не за ада. Всинца ви един ден Господ ще ви изведе из ада – земята е ад – в Неговото Царство, дето Неговата Любов цари. Вярвайте в тази Любов и Царството Божие ще дойде! Всички ние трябва да бъдем спасени и ще бъдем спасени. Сега може да цитирате някои стихове. Но в Откровението Йоан казва тъй: „И чух цялото създание да хвали Бога“. Ако той е чул цялото създание да хвали Бога, значи всички ще бъдат спасени. Но през всичкото време ще има страдания и един ден всички ние ще излезем из този огън и ще влезем в Божията Любов. Някои сте на прага да излезете. Излезте!
Link to comment
Share on other sites

И ако вие искате една положителна философия, опитайте Божественото в себе си и вижте може ли Божественото да преобрази света – да превърне вълка на овца? Може. Туй, Божественото, превръща вълка на овца. И Писанието казва: „Агнето и вълкът заедно ще пасат трева“. И когато онзи „Арабишапка“, русин, го извикали руските князе, дали му този стих. Повикали го на угощение и го попитали: „Как ще обясниш този стих, може ли вълкът и агнето да живеят заедно?“ – „Може, може, вие сте вълците, аз съм агнето, и братски можем да живеем.“ И право им е казал.

Вие имате ли лични опитности в този смисъл - вълка и агнето да са "пасли заедно трева"?

Преди доста години колега дойде доста агресивно настроен към мен - сега осъзнавам, че той е бил просто разтревожен от конкуренцията ми - и ми държа повишен тон. Тогава се чувствах като агне, което е заплашено от вълк. Още повече, че той наистина имаше доста по-сериозни активи от мен. Аз едва започвах. А дали тогава той мен не е възприемал като вълка, който ще му отнеме част от жизнено важната територия за изхранване?

Е, накрая стана това, което му казах тогава - той пасеше един вид трева, аз друг - имаше и за дама ни достатъчно, че и излишък.

Когато влезе Божественото, с вас, които сте тъй алчни, можем да си подадем ръка, но когато Божественото в нас изчезне, ние нямаме никаква основа и тогава ще се зароди онуй разединение. И тогава бъдещата култура на шестата раса, ние я обуславяме само от този закон. Като те срещна, ще те погледна и попитам: „Имаш ли в себе си туй, Божественото?“ Него ние наричаме слънцето на живота. Докато туй, Божественото, говори в нас, умът ни и сърцето ни се намират в едно прекрасно състояние. И следователно онези чувства – във вас се зараждат някой път прекрасни чувства – не ги унищожавайте. Да кажем, имате вие един беден човек, той има отлично мнение за вас, обича ви, не скъсвайте тази нишка с него, срещнете го, той е любвеобилен. Но после казвате: „Той е беден, той е по-малко културен“. И онази малка вадичка, която минава през някоя градина, дава живот на растенията. Следователно Любовта в каквато и да е форма – аз не говоря за любовта на сенките, да не ме разберете криво, защото има любов на сенките, – истинската Любов мяза на една вадичка, която ще внесе нещо ново в живота ти и умът ти ще стане светъл, душата ти свежа, а волята ти ще стане мощна.

Това с любвеобвилността на "бедните", на недостойните за нашите мерки - дали има човек, който не е минал през усещането на досада, а в същото време на трепетно очакване същата любвеобвилност да прояви към нас друг - според нас "достоен' и най-вече желан...

Link to comment
Share on other sites

Да, Донче, едва ли има такъв наистина, но то явно и затова ни се връща. <_<

Някой казва: „Много просто е туй учение“. Приложете го навсякъде, ние няма да идем да отваряме манастири и църкви. Ние ще образуваме една църква в сърцето си, един олтар ще има, ние ще вложим тази църква в нашия ум, и ще ги държим чисти, тъй че телата ни ще бъдат храмове на Бога живаго. Другите външни храмове лесно се съзиждат. Сега Бог къде ще Го намерим? Ако вие не сте честни и спрямо оня, който ви обича, изневерите на неговата Любов, как ще се прояви Бог у вас? Нали Бог е, Който ви люби? И кого може да обичате? Нали Бога? Следователно Любовта, която се проявява по един или друг начин. И ще ни питат дали това е Любов или не. Любовта зло никому никога не мисли. Първото нещо, Любовта е абсолютно добро. Аз я наричам абсолютно добро в света. Бог се наслаждава като вижда, че всички същества могат да живеят. Аз минавам покрай някоя мравица, правя ѝ път. Може да я стъпча, не, аз се радвам, и тя има свой живот. Качва се, слиза. Казвам: Туй е мое братче, и ако мравята зачитам, онзи брат, големият, повече ще го зачитам.
Edited by Надеждна
Link to comment
Share on other sites

„Слушайте Него!“ Кого? – Божественото вътре във вас.

Имах нужда точно от тези думи! :sorcerer:

Забелязала съм как някои мисли от словото на Учителя идват точно на време. Когато съм объркана и не мога да си отговоря на дълго време задавани въпроси. Когато от всякъде ми казват - "слушай мен!" :huh:

Тогава се появава "Слушайте Него!" :feel happy:

:3d_053:

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...