Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Утешителят


Recommended Posts

tumblr_m32z7sMuGx1qa944oo1_500.jpg

 

Еклесиаст 4:1 
Тогава, като изново размишлявах Всичките угнетения, които стават под слънцето, И видях сълзите на угнетяваните, че нямаше за тях утешител, И че силата беше в ръката на ония, които ги угнетяваха, А за тях нямаше утешител,

 

Йоан 14:16 
И Аз ще поискам от Отца, и Той ще ви даде друг Утешител, за да пребъдва с вас до века.

 

Йоан 14:26 
А Утешителят, Светият Дух, когото Отец ще изпрати в Мое име, той ще ви научи на всичко, и ще ви напомни всичко, което съм ви казал.

 

Йоан 15:26 
А когато дойде Утешителят, когото Аз ще ви изпратя от Отца, Духът на истината, който изхожда от Отца, той ще свидетелствува за Мене.

 

divider.jpg

 

Йоан 16:7 
Обаче Аз ви казвам истината, за вас е по-добре да отида Аз, защото, ако не отида, Утешителят няма да дойде на вас; но ако отида, ще ви го изпратя.

 

Йоан 7:39 
А това каза за Духа, който вярващите в Него щяха да приемат; защото [Светият] Дух още не бе даден, понеже Исус още не бе се прославил.

 

divider.jpg

 

Притчи 20:27 
Духът на човека е светило Господно, Което изпитва всичките най-вътрешни части на тялото.

 

Деяния 7:51 
Коравовратни и с необрязано сърце и уши! вие всякога се противите на Светия Дух; както правеха бащите ви, така правите и вие.

 

Лука 11:13 
И тъй, ако вие, които сте зли знаете да давате блага на чадата си, колко повече Небесният Отец ще даде Светия Дух на ония, които искат от Него!

 

1 Коринтяни 6:19 
Или не знаете, че вашето тяло е храм на Светия Дух, който е във вас, когото имате от Бога? И вие не сте свои си,

 

divider.jpg

 

Матей 12:32 
И ако някой каже дума против Човешкия син, ще му се прости; но ако някой каже дума против Светия Дух, няма да му се прости, нито в тоя свят, нито в бъдещия.

 

Марк 3:29 
но ако някой похули Светия Дух, за него няма прошка до века, но е виновен за вечен грях.

 

Лука 12:10 
И всекиму, който би казал дума против Човешкия Син, ще му се прости; но ако някой похули Светия Дух, няма да му се прости.

 

Ефесяни 4:30 
и не оскърбявайте Светия Божий Дух, в когото сте запечатани за деня на изкуплението,

 

1 Коринтяни 12:3 
Затова ви уведомявам, че никой, като говори с Божия Дух, не казва: Да бъде проклет Исус! и никой не може да нарече Исуса Господ, освен със Светия Дух.

 

1 Солунци 4:8 
Затуй, който отхвърля това, не отхвърля човека, но Бога. Който ви дава Светия Си Дух.

 

divider.jpg

 

Деяния 1:5 
Защото Иоан е кръщавал с вода; а вие ще бъдете кръстени със Светия Дух не след много дни.

 

Матей 3:11 
Аз ви кръщавам с вода за покаяние; а Оня, Който иде след мене, е по-силен от мене, Комуто не съм достоен да поднеса обущата; Той ще ви кръсти със Светия Дух и с огън.

 

Марк 1:8 
Аз ви кръщавам с вода; а Той ще ви кръсти със Светия Дух.

 

Лука 3:16 
Иоан отговори на всички, като каза: Аз ви кръщавам с вода, но иде Оня, Който е по-силен от мене, Комуто не съм достоен да развържа ремъка на обущата Му: Той ще ви кръсти със Светия Дух и с огън.

 

divider.jpg

 

Йоан 1:33 
И аз Го не познах; но Оня, Който ме прати да кръщавам с вода Той ми рече: Онзи, над Когото видиш да слиза Духът и да почива върху Него, Той е Който кръщава със Светия Дух.

 

Лука 3:22 
и Светият Дух слезе върху Него в телесен образ като гълъб, който казваше: Ти си Моят възлюбен Син; в Тебе е Моето благоволение.

 

Деяния 11:16 
Тогава си спомних думата на Господа, как каза: Иоан е кръщавал с вода, а вие ще бъдете кръстени със Светия Дух.

 

Тит 3:5 
Той ни спаси не чрез праведни дела, които ние сме сторили, но по Своята милост чрез окъпването, сиреч, новорождението и обновяването на Светия Дух,

 

divider.jpg

 

Матей 28:19 
Идете, прочее, научете всичките народи, и кръщавайте ги в името на Отца и Сина и Светия Дух,

 

Марк 13:11 
А когато ви поведат, за да ви предадат, не се безпокойте предварително какво ще говорите; но каквото ви се даде в оня час, това говорете! защото не сте вие, които говорите, а Светият Дух.

 

Лука 12:12 
Защото Светият Дух ще ви научи в същия час, какво трябва да кажете.

 

divider.jpg

 

Лука 2:25 
И ето, имаше в Ерусалим един човек на име Симеон; и тоя човек бе праведен и благочестив, и чакаше утехата на Израиля; и Светият Дух беше в него.

 

Лука 2:26 

Нему бе открито от Светия Дух, че няма да види смърт докле не види Христа Господен.

 

Лука 4:1 
А Исус, пълен със Светия Дух, когато се върна в Иордан, бе воден от Духа из пустинята четиридесет дена,

 

Лука 10:21 
В същия час Исус се зарадва чрез Светия Дух, и каза: Благодаря Ти, Отче, Господи на небето и земята, за дето си утаил това от мъдрите и разумните, а си го открил на младенците. Да, Отче, защото така Ти се видя угодно.

 

divider.jpg

 

Деяния 1:8 
Но ще приемете сила, когато дойде върху вас Светият Дух, и ще бъдете свидетели за Мене както в Ерусалим, тъй и в цяла Юдея и Самария, и до края на земята.

 

Йоан 20:22 
И като рече това, духна върху тях и им каза: Приемете Светия Дух.

 

Деяния 13:52 
А учениците се изпълниха с радост и със Светия Дух.

 

Деяния 2:4 
И те всички се изпълниха със Светия Дух, и почнаха да говорят чужди езици, според както Духът им даваше способност да говорят.

 

divider.jpg

 

Деяния 2:33 
И тъй, като се възвиси до Божията десница, и взе от Отца обещания Свети Дух, Той изля това, което виждате и чувате.

 

Деяния 4:31 
И като се помолиха, потресе се мястото, гдето бяха събрани; и всички се изпълниха със Светия Дух, и с дързост говореха Божието слово.

 

Деяния 9:31 
И тъй по цяла Юдея, Галилея и Самария църквата имаше мир и се назидаваше, и, като ходеше в страх от Господа и в утехата на Светия Дух, се умножаваше.

 

divider.jpg

 

Деяния 5:32 
И ние сме свидетели [Нему] за тия неща, както е и Светият Дух, когото Бог даде на ония, които Му се покоряват.

                                                             

Деяния 6:5 
И това предложение се хареса на цялото множество; и избраха Стефана, мъж пълен с вяра и със Светия Дух, и Филипа, Прохора, Никанора, Тимона, Пармена и Николая, един прозелит от Антиохия.

 

Деяния 7:55 
А Стефан, бидейки пълен със Светия Дух, погледна на небето, и видя Божията слава и Исуса стоящ отдясно на Бога;

 

divider.jpg

 

Деяния 8:17-19 
17 Тогава апостолите полагаха ръце на тях и те приемаха Светия Дух18 А Симон, като видя, че с полагането на апостолските ръце се даваше Светия Дух, предложи им пари, казвайки: 19 Дайте и на мене тая сила щото, на когото положа ръце, да приема Светия Дух.

 

Деяния 9:17 
И тъй Анания отиде и влезе в къщата; и като положи ръце на него, рече: Брате Савле, Господ ме изпрати, - същият Исус Който ти се яви на пътя, по който ти идеше, - за да прогледаш и да се изпълниш съсСветия Дух.

 

divider.jpg

 

Деяния 10:38 
именно, Исус от Назарет, - как Бог Го помаза със Светия Дух и със сила; Който обикаляше да прави благодеяния и да изцелява всички угнетявани от дявола; защото Бог беше с Него.

 

Деяния 10:44-45 
44 Докато Петър още говореше тия думи, Светият Дух слезе на всички, които слушаха словото. 45 И обрязаните вярващи дошли с Петра, се смаяха загдето дарът на Светия Дух, се изля и на езичниците,

 

Римляни 15:16 
да бъда служител Исус Христов между езичниците, и да свещенослужа в Божието благовестие, за да бъдат езичниците благоприятен принос, осветен от Светия Дух.

 

Деяния 11:15 
И когато почнах да говоря, Светият Дух слезе на тях, както и на нас изначало.

 

Деяния 11:24 
Понеже той беше добър човек пълен със Светия Дух и с вяра; и значително множество се прибави към Господа.

 

divider.jpg

 

Деяния 19:2 
И рече им: Приехте ли Светия Дух като повярвахте? А те му отговориха: Даже не сме чули дали има Светия Дух.

 

Деяния 19:6 
И като положи Павел ръце на тях, Светият Дух дойде на тях; и говореха други езици и пророкуваха.

 

Деяния 20:28 
Внимавайте на себе си и на цялото стадо, в което Светият Дух ви е поставил епископи, да пасете църквата на Бога, която Той придоби със Собствената Си кръв.

 

1 Петрово 1:12 
И откри им се, че не за себе си, а за вас, служеха те в това, което сега ви се извести чрез ония, които ви проповядваха благовестието чрез Светия Дух изпратен от небесата; в което и самите ангели желаят да надникнат.

 

divider.jpg

 

1 Солунци 1:6 
И вие станахте подражатели на нас и на Господа, като, всред много скърби, приехте словото с радост, която е от Светия Дух;

 

2 Тимотей 1:14 
Онова добро нещо, което ти е поверено, опази чрез Светия Дух, който живее в нас.

 

Евреи 6:4-5 
4 Защото за тия, които веднъж са били просветени, и са вкусили от небесния дар, и са станали причастници на Светия Дух 5 и са вкусили, колко е добро Божието слово, още са вкусили и от великите дела, които въвеждат бъдещия век,

 

Евреи 10:15-17 
15 А и Светият Дух ни свидетелствува за това; защото след като е казал: - 16 Ето заветът, който ще направя с тях След ония дни, казва Господ: Ще положа законите Си в сърцата им, И ще ги напиша в умовете им", прибавя: 17 "И греховете им и беззаконията им няма да помня вече".

 

divider.jpg

 

Римляни 5:5 
А надеждата не посрамява, защото Божията любов е изляна в сърцата ни чрез дадения нам Свети Дух.

 

Римляни 14:17 
Защото Божието царство не е ядене и пиене, но правда, мир и радост в Светия Дух.

 

Римляни 15:13 
А Бог на надеждата да ви изпълни с пълна радост и мир във вярването, тъй щото чрез силата на Светия Дух да се преумножава надеждата ви.

 

2 Коринтяни 13:14 
Благодатта на Господа Исуса Христа, и любовта на Бога и общението на Светия Дух да бъде с всички вас. Амин.

 

Holy%20Spirit.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...