Jump to content
Порталът към съзнателен живот

260. Сам изтъпках жлеба - НБ,18 април 1926 г.


Recommended Posts

Молитвен наряд за начало:
В начало бе Словото – песен
Добрата молитва
Псалом 91

 

Беседа :260. Сам изтъпках жлеба - 18 април 1926 г.

 

Молитвен наряд за край:

 

Господнята молитва
Да се прослави Бог... - формула

 

„Аз сам изтъпках жлеба.“ (Исая 63:3)

 

Сега онези, които не разбират закона за превръщането на енергията се смущават от противоречията, които съществуват в света. За кого съществуват противоречията? Най-после по какво ще се познае умният човек? Умният човек ще се познае по мъчните задачи, които му предстоят да реши в живота си.

........законът за превръщане на енергиите е закон, който съвременните общественици трябва да изучават. Например, съвременното общество не може да разбере, че нито една форма в света не е постоянна.Едно управление, което днес съществува след време ще се измени. Религиозните форми, които днес съществуват след време, след векове ще се изменят. Вярванията на хората също тъй ще се изменят. Аз не говоря за общия принцип, но за формите на нещата.

Казва се в стиха: “Аз сам изтъпках жлеба.” Пророкът говори от името на Бога. Значи, като нямало кой да го стъпчи, Господ се заел сам да го стъпчи. Той се зачуди, че няма кой да му помага. Затова се зае сам за работа и показа на хората нов начин на действие. А ние, които не разбираме този стар език, казваме: как, Господ може ли да стъпква жлеб? Питам ви тогава: на Господа може ли да се принасят агнета като жертвоприношения? Подаръци, къщи може ли да правим на Господа? Господ има ли нужда да Му завещаваме това или онова? Често казваме: аз ще направя това или онова за Господа. Не, това е едно детинско разбиране. Господ не се нуждае от нашите подаръци, но ние започваме да се учим от материалните неща как трябва да се служи на Бога. И когато ние се научим да служим на Бога, ще знаем как да служим и на своите ближни. Сега именно трябва да прилагате закона за превръщане на енергиите. Щом дойде у вас едно състояние на мъчение, вие трябва да знаете защо ви е мъчно. Задайте си въпроса защо ви е мъчно? Синът на някоя майка заминал в странство, мъчно й е. Нека си зададе въпроса защо й е мъчно. Търговец изгубил 10-15-20 хиляди лева, мъчно му е. Трябва да си зададе въпроса защо му е мъчно? Писателят написал някое съчинение, което не може да се пласира или не го признават хората, мъчно му е. Нека се запита защо му е мъчно? Някой проповедник държал някоя проповед, но слушателите му не го разбрали, мъчно му е. Изобщо, няма човек в света, който да не е усетил в себе си известна мъчнотия, но никой не се спира да намери причината на тази мъка и да я отмахне, или по-право да я трансформира по закона за превръщане на енергиите. Всеки търси този или онзи като причина за неговата мъка. Не, всяка мъчнотия произтича от онзи излишък, който остава в човека неизползван. Следователно, ще се заемеш да изучаваш закона за превръщане на енергиите.

По кой начин ще ги трансформирате? Аз ще ви приведа един пример за някой си богаташ американец, комуто името няма да кажа, псевдонимът му обаче е Шмидт. Той бил много богат, но през целия си живот не е направил никому едно добро дело. Постепенно той започнал да се парализира и то най-напред се парализирал левия му крак, после лявата ръка, след това и лявото око. Здраво само останало дясното му око и дясната ръка, която слабо се движела. Лежи той и си размишлява: какво ми остава сега? - Остава ми само едно око и една слабо движеща се ръка. Сега разбрах смисъла на живота. Цял живот живях, ядох и пих и никому добро не направих. Чакай поне сега докато още мога да движа дясната си ръка да направя едно добро дело. Извикал човека, който го гледал и му казал: “Дай ми един чек!” Донася му се един чек и той със слаба, трепереща ръка написва на него сума от 20 милиона долара, като му се помолва: “Моля ти се, понеже аз не мога да стана от леглото си, бъди тъй добър, извади тия пари от банката и скрито, без да те види някой ги раздай на някои бедни свои приятели.” И какво става с него? Започват постепенно да се раздвижват краката и ръцете на този болен. Това е начин за трансформиране на енергиите. Сегашните хора не разбират това нещо. Дойде им някоя болест и те не знаят как да я лекуват. Какво означава болестта? Като ви дойде някоя болест, вие веднага тичате при лекарите и след това казвате: много ни оскубаха тия лекари. Казвам: чакайте вие много лесно се освободихте. Трябваше да дадете на тия лекари най-малко 10-20 хиляди лева, че тогава да се оплаквате. Само по този начин ще разберете защо е дошла болестта. Вие трябва да разберете защо идват болестите?

Та казвам, вие трябва да разбирате закона за превръщането на енергиите. Всеки от вас индивидуално има някакво нещастие, но докато ръката му още държи, нека подпише един чек за 10 милиона лева и ги раздаде на бедните. Не след смъртта си, но още приживе подпиши един чек и го раздай на бедните. Направиш ли това, ти ще възкръснеш.

 

Възкресението е закон за превръщане на енергиите. И когато една по-нисша енергия се превърне в по-висша, човек се спасява. .........Има известни утайки, известни излишъци в човека, както във физическо, тъй и в морално, тъй и в умствено и в сърдечно отношение. Тия утайки именно създават страданията на съвременното човечество. Трябва да се знае обаче, как да се използват всички божествени сили в организма на човека! Туриш ли в ума си мисълта да живееш само за себе си, ти си турил началото на своята смърт. Туриш ли в ума си мисълта да се прославиш, ти си турил началото на своята смърт или началото на своето нещастие. Туриш ли в ума си мисълта да бъдеш силен, ти си турил началото на всички смущения. Няма какво да се стремя аз да бъда силен. Човек, който живее в Бога е силен. Човек, който живее в Бога ще бъде разумен.

 

В Писанието се казва: “Аз сам изтъпках жлеба.” Ако Господ сам тъпче своя жлеб и ние сами трябва да тъпчем своя. Това значи, че ние сами трябва да трансформираме своите енергии. Ние ще можем да стъпчем сами своя жлеб, понеже Господ живее в нас. Къде живее Господ? В нашето съзнание. Щом имаме велико смирение на духа, ние ще можем сами да стъпчем своя жлеб.Според мен най-великото качество, което човек може да има е смирението. То не е слабост. Смиреният човек е най-еластичния, най-пластичния човек в света. Всичко каквото му се тури да носи, той издържа. И беднотия може да дойде, и болести могат да дойдат и смърт може да дойде т.е. за смирения човек смърт няма, но казвам , че каквото и да дойде до главата на смирения човек, той всякога е тих и спокоен, всичко издържа. Това е истинският човек. Той казва: Бог, който живее в мене, не умира. Бог, който живее в мене, сиромах не става. Бог, който живее в мене, роб не може да стане. Бог, който живее в мене, не може да се обезсили, не може да се обезсърчи, нито да се отчае. И десет пъти да ме връзват, и в затвор да ме турят, като кажа: Господи! - всички тия въжета веднага ще паднат.

 

И тъй за всички онези, които разбират закона на смирението и закона за превръщане на енергиите и искат да ги прилагат, има известни методи, тъй както в химическите лаборатории има методи и начини за извършване на химическите реакции. И всички вие трябва да се заемете да трансформирате всичките ваши сегашни състояния. Да трансформирате всичките ваши мисли минали и настоящи, да видите каква светлина ще прозре в ума ви. Ние силните сме длъжни да носим теготите на слабите. Божественият човек трябва да управлява, а човекът на плътта трябва да се подчинява на Божествения човек. Ще си кажеш: слушай, ти ще живееш и ще ходиш по законите на Бога, тъй както той е наредил! Ако го слушаш, ти ще можеш да направиш всичко. С Бога всичко можем да направим. Като казвам, че с Бога можем да направим всичко, подразбирам: човекът, който е съединен с Бога, може да изправи живота си. При сегашното състояние, в което се намираме, няма по-хубаво нещо от това, да изправим живота си и да придобием вътрешен мир и знание. Имаме ли това истинско знание и парите ще дойдат. Щом дойдат парите и хлябът ще дойде. Що са парите? Те са знание. Парите, златото и знанието са синоними.
Аз сам изтъпках жлеба си. Стъпчете вашия жлеб така, че виното ви да не ферментира, а да си остане сладък сок, който да употребите за вашето добро, за доброто на вашите ближни и за славата божия!
И тъй, закона за превръщане на енергиите е велик закон в света!

 

 

260. Сам изтъпках жлеба - 18 април 1926 г.

Edited by Розалина
Link to comment
Share on other sites

Розалина, благодаря за беседата!

...истинското знание е само онова, което ще внесе във вас безсмъртието. И онзи, който иска да се запознае със закона за превръщане на енергиите, той трябва да потърси три неща, с които да се запознае, той трябва да потърси най-първо Божията Любов, от която произтича вечния живот на безсмъртието. Той трябва да потърси Божията Мъдрост, която носи истинското знание, разширение и усилване на светлината, той трябва да потърси Божията Истина, от която произтича свободата и повдигането на човешкия ум. От там трябва да се започне, защото свободата се гради върху Истината. Знанието се гради върху светлината, а животът се гради върху Любовта. Ние не трябва да ги разместваме, да мислим, че като намерим светлината, ще намерим и живота. Не, всяко нещо е на своето място. Любовта носи живота. Мъдростта носи светлината, а истината носи свободата. Свободата пък води към закона на разширението и за трансформирането на енергиите.

 

Сам изтъпках жлеба

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...