Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Основни астрологични закони и правила при тълкуване на хороскоп


Recommended Posts

Основни астрологични закони и важни правила, които трябва да се знаят и всякога да се помнят и да се имат предвид при тълкуването на всички видове ХОРОСКОПИ.

1-ят АСТРОЛОГИЧЕН ЗАКОН, който изхожда от Божествената Любов, гласи: Всичко в живота и съдбата на земния човек е УСЛОВНО, т. е. става при точни определени условия, а всички условия произхождат от Божествената Любов. 

2-ят АСТРОЛОГИЧЕН ЗАКОН, който произхожда от Божествената Мъдрост, гласи: Всичко в живота и съдбата на човека е ПРОМЕНЛИВО, а всички промени зависят от Божествената Мъдрост, която има за цел непрестанно в умствено, духовно и физическо отношение да пречиства, да преобразява, да обновява, да облагородява, да обогатява, да украсява и да усъвършенства човека, за да го доведе до безсмъртие. 

3-ят АСТРОЛОГИЧЕН ЗАКОН, който произхожда от Божествената Истина, гласи: Всичко в живота и съдбата на човека е ГРАНИЧНО, т. е. става в определени граници по пространство и по сила. Следователно свободата или ограниченията в живота са в зависимост от отношенията на човека към Божествената Истина. 

4-ят АСТРОЛОГИЧЕН ЗАКОН, който произхожда от Божествената Правда, гласи: Всичко в живота и съдбата на земния човек, и доброто, и злото е ВРЕМЕННО, следователно трайността на доброто и злото в живота на човека са в зависимост от отношенията на човека към Божествената Правда.

5-ят АСТРОЛОГИЧЕН ЗАКОН, който произхожда от Божествената Добродетел, гласи: Всичко в живота и съдбата на човека е ОТНОСИТЕЛНО, т. е. при Божествения порядък, който Господ е определил за човека, всичко, което се случва на човека, се преобръща на добро. Извън Божествения порядък всичко, което се случва, се преобръща на зло. С други думи казано, когато човек се стреми да живее и работи под ръководството на Господа, всичко в живота му бива за добро; когато човек работи и живее без ръководството на Господа, тогава всичко в живота му се преобръща на зло. 

източник

Edited by Донка
Link to comment
Share on other sites

6. НАЙ-ВАЖНИТЕ ПОКАЗАЛЦИ В ХОРОСКОПА1. СЛЪНЦЕТО е показалец на Божествения дух на човешкия дух, на силите и възможностите, които притежава човешкия дух, на всички жизнедателни, творчески сили, които човешкият дух получава от Божествения дух.

Следователно положението на Слънцето в хороскопа по знак показва от какъв Божествен извор човешкият дух черпи жизнедателни и творчески сили.

Съчетанията на Слънцето с другите светила ни показва как са насочени и оползотворени жизнедателните и творчески сили.

Положението на Слънцето по дом ни показва, какви плодове човек ще събира през целия си живот изобщо.

Накратко казано Слънцето в хороскопа е показалец, до каква степен и в какво отношение човек е възлюбил Господа с Духа си.

Добрите съчетания на Слънцето с другите светила ни показват доброто, което човек е научил да прави от Господа.

Лошите съчетания на Слънцето с другите светила ни показват нарушенията, които човек е направил в Божествения порядък, чрез погрешните си идеи, схващания и разбирания за Бога и за себе си.

2. ЛУНАТА е показалец в хороскопа на човешката душа, човешкото тяло, на човешката личност, а също така и на природата, а още на майката, жената, сестрата, приятелката, женския свят изобщо. Следователно добрите съчетания на Луната с другите светила, ще ни покажат до каква степен човек е възлюбил Господа с душата си и доколко спазва Божествения порядък, вътре в себе си, с мислите си, чувствата си, с желанията си, със словото си и с делата си, както и вън от себе си в природата, по отношение на всичко, с което е свързана Луната.

Когато Луната ще бъде в лоши съчетания с другите светила, то по количеството и силата на лошите съчетания, можем да съдим до каква степен и в какво отношение човек е нарушил Божествения закон, нарушил е Божественият порядък вътре в себеа си и вън от себе си, т. е. в природата с мислите си, чувствата си, словото си и делата си, с всичко, на което е показалец Луната.

3. МЕРКУРИЙ е показалец в хороскопа на човешкия ум, на знанието, което човек е придобил от Божествената мъдрост, и какво може да направи и постигне човек изобщо.

Следователно добрите съчетания на Меркурий с другите светила са показалец до каква степен и в какво отношение човек е възлюбил Господа с ума си, доколко е служил на Господа с ума си, до каква степен е спазвал Божествения порядък в себе си и в природата чрез ума си и доколко умът му се ръководи от Господа и притежава Божествено знание.

Накратко казано, добрите съчетания на Меркурий с другите светила ни показват доколко човек правилно храни умът си с естествена и чиста храна и по естествен начин.

Лошите съчетания на Меркурий с другите светила е показалец за заблужденията, изопачаванията, на грешките изобщо, които човек е правил в миналите си животи изобщо, защото не е следвал, не се е ръководил от БОЖЕСТВЕНИТЕ закони и порядки вътре в себе си и вън от себе си, в природата.

Накратко казано, лошите положения на Меркурий по знак и по дом и лошите съчетания с другите светила ни показват, до каква степен човек е нарушил Божествения порядък вътре в себе си и в природата главно с ума си, т. е. с идеите и мислите си.

Показва още, доколко човек е хранил ума си с неестествена храна, т. е. с низши мисли и идеи и по неестествен начин.

4. ВЕНЕРА в хороскопа е показалец на човешкото сърце и на човешката любов изобщо във всичките й видове и прояви. Още по-добре казано, Венера е показалец до каква степен и в какво отношение човек е възлюбил Господа със сърцето си, доколко разбира правилно проявите на Господа като любов със сърцето си, доколко е готов да служи със сърцето си, какви са изобщо богатствата на човешкото сърце, за придобиване на радости и щастие.

Венера е показалец още на майката, сестрата, приятелката, жената и женския свят изобщо, а също така и на всички видове изящни изкуства.

Добрите съчетания на Венера с другите светила, както доброто й положение по знак и по дом, ще ни покажат до каква степен човек спазва Божествения порядък в себе си и в природата, посредством чувствата си, желанията си и какво количество и качество ще придобие плодове за щастие.

Лошите съчетания на Венера с другите светила са показалец до каква степен човек е изопачил Божествената любов, чрез сърцето си, нарушил е порядките на Божествената любов в себе си и в природата, чрез неестествени чувства и желания, показва още с каква неестествена храна и по неестествен начин е хранил сърцето си, в миналите си животи изобщо.

Общо казано, лошите съчетания на Венера с другите светила ни показват количеството и силата на заблужденията, изопаченията, които човешкото сърце има по отношение на Божествената любов, на прегрешенията, които човек е направил изобщо.

5. М. С. (горният меридиан) е показалец на най-висшето Божествено място, Божественият връх, чрез който човек може да направи най-силните и най-много връзки, отношения и обмяна с Бога.

Следователно, от естеството на светилата и от разните му съчетания с другите светила, което светило е най-близо до меридиана или възхожда към него, можем да съдим, до каква степен, в какво отношение и по какъв начин човек разбира Господа, т. е. проявите на Господа като Любов, Мъдрост, Истина, Правда и Добро вътре в себе си и вън в природата.

Следователно, ако добротворец се възкачва към меридиана, то по количество и силата на добрите съчетания, които добротворецът образува с другите светила, можем да съдим за количеството и силата на добрите Божествени прояви, които човек правилно възприема от Господа, правилно ги разбира и правилно ги проявява вътре в себе си и вън в природата.

М. С. е място в хороскопа откъдето човек получава най-много Божествени благословения за духа си, за душата, за ума и за сърцето си.

Затова, когато добротворец се възкачва към меридиана и получава предимно добри съчетания с другите светила, в такъв случай човек правилно възприема Божествените благословения, правилно ги разбира и оползотворява, а когато добротворец, който е най-близо до меридиана, получава повече лоши съчетания, това показва, че такъв хороскоп ще получава Божествено благословение, но поради нехайство и разни заблуждения, няма правилно да употреби тези Божествени благословения.

Накратко казано, колкото повече благотворци възхождат към меридиана и колкото повече получават добри съчетания от другите светила и помежду си, това показва, че толкова повече, такъв човек ще получава Божествени благословения, ще заема високо обществено положение, ще се ръководи от Господа и ще може да направи големи добрини, както на себе си, така и на обществото.

Щом добротворец възхожда към меридиана, това е указание, че за идеал човек си е поставил доброто, стреми се към доброто, обича доброто и когато греши, съзнава грешките си и ще има желания да ги изправи.

Когато обаче злосторник възхожда към М. С., това показва, че за идеал в живота си или за върховна цел човек си е поставил някакви обикновени, човешки желания.

Следователно, в такъв случай, ако злосторникът е предимно с добри съчетания, човек ще употребява Божествените благословения за лични и обикновени човешки постижения.

Ако обаче, злосторника има предимно лоши съчетания, човек ще употреби Божествените благословения за постигане на големи пакости на себе си и обществото.

Накратко казано, по количество на злосторниците, които възхождат и са най-близко до М. С. и по силата на лошите им аспекти, може да съдим до каква степен и в какво отношение човек ще изопачава и ще опорочава Божествени, умствени, духовни и материални благословения и до каква степен ще има възможност да прави пакости на себе си и на обществото.

Когато добротворец, а също и злосторник се възкачват към меридиана, това показва, че такъв човек още не е разграничил и не различава добре доброто от злото. Не разбира правилно какво е Божествена проява в истинския чист вид и какво е проявявал на други същества, които са изопачили Божественото в себе си.

6. АСЦЕНДЕНТЪТ (Азс) е също така твърде много важна точка в хороскопа на човека, защото тя е най-важният показалец за устройството, развитието и състоянието, главно на физическото тяло, а после и до всички материални условия, необходими за поддържането на здравето на тялото или накратко казано, Асцендентът е показалец на всички положителни, т. е. здравословни, и отрицателни, т. е. болезнени предразположения, изобщо на всички сили, качества и свойства, каквито притежава тялото на човека.

Също така Асцендентът е показалец дали връзките, отношенията и обмяната на човешкото тяло с природата са правилни или неправилни.

Всички светила, които в момента на раждането са образували добри съчетания с Асцендента, то според силата на добрите съчетания ще притежават положителни, здравословни сили, качества и свойства на физическото тяло, а всички светила, които в момента на раждането на човека са образували лоши съчетания с Асцендента на хороскопа му, ще придават през целия живот отрицателни, нездравословни сили, качества и свойства на физическото тяло.

С други думи казано, всички светила, които образуват добри съчетания с Асцендента в момента на раждането, то според силата на съчетанията си показват до каква степен правилно са устроени, правилно са развити и правилно работят тези органи или части на физическото тяло, които се управляват от светилата, образуващи добрите съчетания в случая.

Светилата, които в момента на раждането образуват лоши съчетания с Асцендента, то според силата на съчетанията си, показват до каква степен и в какво отношение неправилно са устроени, неправилно се развиват и неправилно работят тези органи, части на тялото, които се управляват от светилата, образуващи лоши съчетания.

Общо казано Асцендента е показалец в зависимост от естеството на знака и в зависимост от всички добри и лоши съчетания с разните светила с Асцендента е свидетелство какво е естеството, количеството, качеството, силата, трайността и плодотворността на материята, от която е съградено тялото на човека.

СЛЪНЦЕТО показва как човек разбира проявите на Господа като истина в себе си чрез съзнанието си, чрез ума си и чрез сърцето си.

ВЕНЕРА показва как човек разбира проявите на Господа като любов в себе си и чрез сърцето си. 

МЕРКУРИЙ показва как човек разбира в себе си проявите на Господа, като мъдрост, чрез ума си.

Всяко ДОБРОТВОРНО светило, според количеството, силата и трайността на добрите съчетания, които образува с другите светила показва КОЛИЧЕСТВОТО, КАЧЕСТВОТО, СИЛАТА, ТРАЙНОСТТА и ПЛОДОТВОРНОСТТА на ДОБРОДЕТЕЛИТЕ, които човек е обработил и придобил.

Всяко ДОБРОТВОРНО светило, образуващо добри съчетания с добротворците, е свидетелство, че човек обича известни добродетели и се стреми да ги увеличава.

Всяко ДОБРОТВОРНО светило, образуващо добри съчетания със злосторниците, показва, че такъв човек има стремеж своите добродетели да предаде на другите човеци, които нямат такива добродетели. С други думи казано, такъв човек работи с добродетелите си и възпитава правилно другите, които нямат добродетели.

Всяко ДОВРОТВОРНО светило, което образува лоши съчетания с другите благотворни светила, показва, че такъв човек в миналите си животи е имал изработени добродетели и в последствие ги е изоставил. При такива случаи казваме, че такъв човек е прегрешил.

Всяко ДОБРОТВОРНО светило, което получава лоши аспекти със злосторниците, показва, че такъв човек в миналите си животи с дарбите и способностите, които е притежавал, е послужил на злото, подчинил се е на злото, сдружил се е с него, смесил е доброто и злото, за такъв човек се казва, че е направил прегрешение.

Всяко ЗЛОСТОРНО светило, което получава добри съчетания с добротворните светила показва, до каква степен и в какво отношение низшите сили, които са свързани с това светило, се подчиняват на Божествените добродетели и са в услуга на доброто изобщо. С други думи казано, до каква степен човек се поддава на възпитание, по отношение на доброто.

Всяко ЗЛОСТОРНО светило, получаващо лоши съчетания с добротворци, показва в каква степен и в какво отношение силите на доброто и силите на злото са в борба в човека.

Всяко ЗЛОСТОРНО светило, получаващо добри аспекти от други злосторни светила, показва взаимно усилване на добрите качества, свързани с тези светила. 

Всяко ЗЛОСТОРНО светило получаващо лоши съчетания със злосторни светила, показва взаимно усилване на всички лоши качества, свързани с тези светила. 
 
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...