Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Астрология и Астрономия


Recommended Posts

Астрономия за астролози

Добре би било да дадем дефиниции на основните астронимични термини използвани в астрологията като: небесна сфера, астрономически хоризонт, знак, зодия, планета и др. Като давате дефиниции и обяснения моля пишете и как тези астрономичеки термини са свъзани с астрологията.

Линк към коментар
Share on other sites

 • 3 weeks later...
 • 1 year later...

Едно много непрофесионално мнение: Астрономията и астрологията би трябвало да бъдат една наука - това разделяне е нелепо!

Линк към коментар
Share on other sites

Също непрофесионално - няма как да са една наука, съвсем различни цели и задачи имат. Общото е само следенето на движението на небесните тела и измерването на координатите им.

Линк към коментар
Share on other sites

:rolleyes: Здравейте приятели,

Предлагам ви да прочетете какво е писал Николай Дойнов в книгата си "Звездният мир" за астрологията и за връзката между астрономията и астрологията, което ще ви убеди, че две мнения по въпроса просто няма. :feel happy: Бъдете здрави! Таня.

"Астрологията като наука е също един такъв странен свят, който не се поддава на познатите ни закони и разбирания. Трудът и усилията на търсенето ще ни въведат в нови светове, което ще внесе голямо разширение и Светлина в нашето съзнание, а те от своя страна ще ни тласнат по-бързо по пътя на нашата еволюция.

Какво е най-приемливото научно обяснение, което може да се даде на астрологията?

Известно е, че веществото в минералното царство се дели на два големи дяла: вещество с аморфен строеж, в което частиците се намират в пълен безпорядък, и вещество с кристален строеж, в което частиците са наредени в абсолютен ред. Днес са известни чудните свойства на кристалите да приемат и трансформират силови течения от пространството около Земята! Благодарение на тях имаме постиженията на модерната техника - радио, телевизия, електроника и др. Обяснения на тези качества на кристалите засега не могат да се дадат.

Напоследък се съобщи, че са сравнявани структурата на мозък на психично болен човек с тази на мозък от нормален човек. В първия случай се оказало, че невроните се намират в пълен безпорядък, а във втория случай - в пълен кристален порядък. Тук е налице аналогия с минералното вещество: в

първия случай - аморфно, а във втория случай - кристално. Този "кристален строеж" на невроните у нормалния човек му дава възможност да приема силовите течения от Небесните образувания - предимно от Слънцето, Луната, Планетите и донякъде от Зодиакалните съзвездия.

Науката за Звездния мир се дели на два дяла: астрономия и астрология.

Астрономията е наука, занимаваща се с всичко, което непосредствените наблюдения на небесните образувания могат да ни дадат, т. е. с анатомията на космоса, която е първият етап към науката за Звездния мир.

Астрологията пък е наука, която изучава силовите течения, изхождащи от всички тела по Небесната сфера, и въздействието, което тези силови течения оказват върху Живота.

С други думи, астрологията е наука за физиологията на небесните образувания.

Думата "астрология" е сложна и е съставена от "астра" (звезда) и "логос" (говор), което ще рече Говор на звездите.

Съществуват ли наистина силови течения, които да изтичат от елементите, от предметите или от Небесните образувания? Големият арабски философ Ибн-Рош, живял през 12-ти и 13-ти век, е казал: "Всичко пред нас е съставено от покой и движение, като движението е затворено в покоя." Т. е. движението непрекъснато изтича от покоя. Цитираната средновековна мъдрост и сега се приема от учените, които именуват това изтичане "радиоактивност". От всички елементи и тела съществува изтичане на сили, които ни оказват влияния и създават връзки между тях и нас. Затова обстановката, в която дълго сме живяли и сме свикнали, ни е най-приятна. Що се отнася до небесните тела, радиоастрономията ни поднася съвършено убедителни доказателства, че от тях има изтичане на сили.

В Природата нищо не е без цел и смисъл, следователно и тези изтичания на сили от Небесните образувания имат свои смисъл и цел. Къде е връзката между силовите течения на Слънцето, на членовете на неговото семейство и на човека? Древните са приемали, че човек е идея на Бога, като под Бог те разбирали Необятния миров силов океан, в който всичко е потопено. Първото негово проявление е движението. В подкрепа на това, науката познава т. нар. "Брауново движение".

След движението, като проявление, следва вечното и непрекъснато Творчество. За да реализира Бог своята идея, Той създал Слънчевата система. Тъй като всяка слънчева система има за цел да реализира една Негова идея, затова Силите, които създадоха нашата слънчева система, създадоха и човека, т. с. човек на Земята е само част от великата идея "Човек".

Земният човек не е само триизмерното физическо тяло пред нас, но включва и друг образ, недостигаем за нашите пет сетива. Този именно образ е същественото, което създава и поддържа тялото, качествата, способностите и условията, при които човек ще бъде поставен през даден негов живот. Можем да го наречем "Двойник на човека" или "Звездно тяло", тъй както древните звездобройци са го наричали. То е полето на силите, които изтичат от Слънцето и от членовете на неговото семейство - Планетите. Оттам е и връзката между човека и Слънчевата система. Със своите силови течения, всяка една планета, Слънцето и Луната организират чрез Двойника в главния ни мозък, групи от мозъчни клетки, наречени мозъчни центрове. Д-р Гал, д-р Спурцхайм, Р. Н. Фацлър и много други учени твърдят, че в човешкия мозък има около петдесет мозъчни центрове, определящи неговите особености.

Според степента на еволюцията си, те се намират в по-добра или по-слабо развита форма, или дори още в зародиш, в зависимост от това доколко човек е създавал възможности за прием на силови течения от слънчевата система.

Едно сравнение би могло много добре да ни помогне да разберем понятието "Двойник" или "Звездно тяло": ако вземем един кристал и нарушим неговата форма, начупвайки върховете и ръбовете му, а след това го поставим в средата, в която се е образувал, и в условията, при които се е създал, той ще възстанови своите кристални ръбове и върхове и изобщо ще възстанови своята първична форма. Оттук следва заключението, че зад видимата форма на кристала съществува нещо друго, неосезаемо за нашите пет сетива, което го е създало и поддържа неговата форма. Такова "нещо", такъв Двойник имат и растенията. С чувствителни измервателни уреди е установено присъствието на такава неосезаема същина в тях. Провеждани са опити, при които от дадено растение са откъсвани части или въобще му е въздействано по груб начин; уредите установявали бурна и неприятна реакция не само от страна на самото растение, но и от растящите наоколо. Интересно е, че те реагирали не само на грубо отношение към тях, но и на благородно поведение. При животните е наблюдавано същото. В моя роден провинциален град познавах един човек, който избиваше скитащите кучета, за да им продава кожите. Крайно враждебно реагираше всяко куче, когато го срещнеше на улицата или по кръчмите, където той често ходеше, а такова поведение при други обстоятелства беше необичайно за тях. Такъв именно Двойник извън физическото си тяло, има и човек, разбира се в много по-организирана и облагородена форма. Това твърде нагледно се вижда

при спане, анестезия (упойка) или припадък: при тези състояния явно излиза от човека нещо, което е командвало главния мозък и остава само една връзка с гръбначния мозък, която да ръководи вътрешните функции, независимо от съзнателната дейност. Това "нещо" после се връща и възстановява съзнателната дейност. А когато връзката и с гръбначния мозък се прекъсне, Двойникът повече не се връща и настъпва смърт. Двойникът на всеки човек в продължение на много хилядолетия се организира и облагородява, а с това се организира и облагородява всичко, което той създава.

Астрономията и астрологията са вървели ръка за ръка от най-дълбока древност до XVII век след Христа. С откриването на телескопа, астрономията тръгва бързо напред чрез възможностите за изучаване на Небесните образувания. Това внесло в двете науки, нови и непознати дотогава елементи за тях, които за астрологията били от изключителна важност и с които тя трябвало да се съобразява.

В следващите векове астрологията трябвало да се обляга на астрономията. Пример за добрата им взаимовръзка е известния от Евангелието случай с т. нар. Витлеемска звезда: древните звездобройци от Вавилон видяли на Небесната сфера голяма и ярка звезда, която не била нищо друго освен точен съвпад между планетите Марс и Юпитер. Един от гениите на астрономията от епохата на Възраждането - Йохан Кеплер изчислил, че Витлеемската звезда не е била нито нова, нито непозната по яркост и размер, нито пък някаква комета, както някои приемали, а съвпад между Марс и Юпитер, които събрани на едно място, създавали впечатление за нова голяма и ярка звезда. Кеплер изчислил, че такъв съвпад е имало именно в началото на Новата ера. Тогавашните Вавилонски звездобройци наблюдавали този съвпад в зодиакалното съзвездие Риби. От гледна точка на астрологията, той дава на родения човек величави и царствени качества.

Линк към коментар
Share on other sites

:rolleyes: Приятели, предлагам Ви и няколко астрономични определения от В.А.Вайсберг, които могат да Ви бъдат полезни при изучаването на астрология.

"Денонощното въртене на Земята около нейната ос е причина за струващото ни се денонощно въртене на небесната сфера. За земния наблюдател цялото небе се върти като едно цяло. Взаимното разположение на съзвездията и самият им вид не се променя.

Астрономите от древността си представяли звездното небе като небесна сфера със закрепени на нея съзвездия- “сфера на неподвижните звезди”, която се върти около неподвижната Земя със скорост един оборот в денонощие.

Както за астрономите, така и за астролозите, истинското разстояние до небесните тела често е несъществено, важно е само тяхното взаимно разположение на небето.

Равнината , прекарана през центъра на небесната сфера и перпендикулярна на отвесната линия /по отношение на повърхността на Земята в точката настоене /раждане//, я пресича в голям кръг, който се нарича математически или истиснски хоризонт. Този кръг разделя небесната сфера на две полусфери- видима и невидима.

Отвесната линия, която минава през центъра на сферата в точката на стоене на наблюдателя върху Земята ,пресича небесната сфера в две точки- Зенит –Z – точно над главата на наблюдателя и надир - Z`- скрита под земната повърхност.

Денонощното въртене на небесната сфера се явява отражение на въртенето на Земята и се извършва също около Земната ос, но в обратна посока- от изток на запад. Оста на въртене на небесната сфера се нарича”Световна ос”.

Точките на пресичане на тази ос с небесната сфера се наричат световни полюси /от гръцката дума “полос”- небесна ос/

Северният небесен полюс Р се намира над хоризонта на южното земно полукълбо и не се вижда от северното полукълбо.

Големият кръг на небесната сфера, равнината на която е перпендикулярна на Световната ос, се нарича небесен екватор .

Небесният екватор, образуван при пресичането на небесната сфера със земния екватор, я дели на две полукълба – северно и южно.

Небесният екватор преминава през съзвездията Риби, Кит, Орион, Еднорог,Змиеносец, Змей и Орел.

Той се пресича с истинския хоризонт в две диаметрално портивоположни точки, наричани Източна-Е и Западна – W. В източната точка небесният екватор се издига над истинския хоризонт, а в западната точка – се спуска под него.

Големият кръг на небесната сфера, минаващ през световния полюс РР`, зенита Z и надира Z`, се нарича небесен меридиан.

В неговата равнина лежат световната ос и отвесната линия.

Небесният меридиан дели небесната сфера на източна и западна полусфери.

При денонощното въртене на небесната сфера всички светила, намиращи се в източната полусфера се издигат над истинския хоризонт, а в западната полусфера – се спускат под него.

Небесният меридиан се пресича с истинския хоризонт в две диаметрално противоположни точки- южна S и северна N, които се намират на 90 градуса от източната Е и западната W.

Правата линия, минаваща през северната и южната точки, през които плоскостта на истинския хоризонт се пресича с плоскостта на небесния хоризонт, се нарича полудневна линия, тъй като Слънцето половината от деня се намира близо до небесния меридиан.

Големият кръг на небесната сфера, равнината на който съвпада с равнината на земната орбита около Слънцето, се нарича равнина на еклиптиката.

Линията на нейното пресичане с повърхността на небесната сфера, се нарича линия на еклиптиката, която лежи в зоната на зодиакалните съзвездия : Овен, Телец, Близнаци, Рак, Лъв, Дева, Везни, Скорпион, Змиеносец,Стрелец, Козирог, Водолей и Риби.

Линията, перпендикулярна на равнината на еклиптиката и минаваща през центъра на небесната сфера, образува с пресечните й точки Северен П и Южен П` полюси на еклиптиката.

Линията на пресичане на равнината на еклиптиката с равнината на небесния екватор пресича повърхността на небесната сфера в две диаметрално противоположни точки, наречени точка на пролетното /в Овен/ и на есенното /във Везни/ равноденствия.

Когато Слънцето, в своето годишно движение по еклиптиката преминава през тези точки- около 21 март и 22 септември- върху цялата Земя продължителността на деня е равна на продължителността на нощта, т.е.настъпва равноденствие.

За астрономите представлява интерес още един голям кръг върху небесната сфера. Той е образуван от пресичането на небесната сфера с равнината на галактическия екватор, т.е. равнината на симетрия спрямо Млечния път.

Правата, перпендикулярна на равнината на галактическия екватор и минаваща през центъра на небесната сфера, я пресича в две диаметрално противоположни точки- северна Г и Южна – Г`, които се наричат полюси на Галактиката.

Очаквайте продължение.

Бъдете здрави. Таня.

Приятели - ученици по астрология от началните класове, предлагам да започнем тема по тема под формата на игра да се упражняваме заедно под вещия надзор и съвети на нашите титуловани астро-мастери на форума.

Ще сме благодарни на Оля, Атлантида, Диана и Йордан за помощта и задачките.

Започвам от една тема, която още ми създава трудности - веригте диспозитори и интерпретацията им. В нета намерих кратко описание на построяването им:

 • Вериги диспозитори
  За да се построи веригата на диспозиторите трябва да направим следното:
 • 1. Описваме положението на планетите по знаци.
 • Примерна верига: Слънце в овен, Луна в телец, Меркурий в риби, Венера в телец, Марс в козирог, Юпитер в риби, Сатурн в срелец, Уран в стрелец, Нептун в козирог, Плутон в скорпион
 • 2.Записваме грифа на първата планета и със стрелка след него - грифа на планетата, която е управител на знака, в който е първата планета. След грифа на втората планета поставяме отново стрелка и изписваме управителя на знака й и т. н.
 • Ако планетата се намира в своя знак, то тя затваря веригата, като се явява личен диспозитор или се отделя от общата верига съвсем самостоятелно, като силно действащ дразнещ център, наред с другите крайни диспозитори от другите вериги.
 • Слънце -> Марс -> Сатурн -> Юпитер <- Уран Луна -> Венера Плутон
  \ /
  Нептун <- Меркурий

  Венера и Плутон са крайни диспозитори.

  Забележка. За допълнително улеснение и информация, до всяка планета се изписва нейния бал и номера на дома, който тя управлява.

  Има три вида вериги: затворени, разпокъсани, фокусирани.  За справка - кратки характеристики на знаците с техните управители • Енергийният вибрационен импулс се предава по веригата, засягайки всички диспозитори, ако веригата е цяла. Това е и добро, и лошо. Всеки знак притежава своя материя, своя динамика. Когато планетата действа активно, проявявайки се съобразно формата на своите качества и принципи, то всички съзвучни качества в света резонират в отговор. Така се получава общо резонантно поле, типично за всеки хороскоп и закодирано в абсолютно индивидуалната аура на всеки човек.

  Възможно е да се получи в центъра свързване на няколко планети, които взаимно ще си влияят и ще осигуряват непрекъснато протичащ енергиен поток, и общо поле на едновременно действащи интереси.

 • Интерпретация на веригата диспозитори По тази верига ще съдим за планетното влияние върху характера на човека и коя планета ще има най-силно влияние върху него като краен диспозитор. Ако има повече от един краен диспозитор, то по техните вериги ще съдим към коя област е насочен интересът на родения, кои планети ще го предизвикват да изявява своите качества, дадени му от главния диспозитор или от другите центрове, ако има такива. Като знаем функциите на планетите от техните сигнификатори, ще можем да се ориентираме къде този човек ще се прояви - в коя област от живота, посредством своя характер и потенциални сили, заложени му от планетите. По посока на стрелките на веригата (ите) ще съдим за това, как се формира неговото мислене, особено ако включим и веригата алмутени.
  От веригата диспозитори може да се определи мисловната настройка на родения - начинът му на мислене и неговите емоции. Най-правилно тази верига може да бъде разбрана по схемата (темата) ум, сърце и воля. Тази верига се разглежда винаги успоредно с веригата алмутени (господари на домове), за да се определи къде по-точно (в коя област от живота) на битово ниво ще се пораждат и ще са насочени мислите и действията на родения.

източник

Предлагам като задача 1 следните данни от натална карта на мъж, роден през 1930 г.

Слънце - телец

Луна - водолей

Меркурий - телец

Венера - близнаци

Марс - овен

Юпитер - близнаци

Сатурн - козирог

Уран - овен

Нептун - дева

Плутон - рак

Според вас:

- кои са крайните диспозитори и какво влияние имат върху характера на човека?

- към кои области са насочени интересите му?

- какви качества проявява най-отчетливо?

- в коя област се е проявил най-забележимо?

- какъв е начинът му на мислене и неговият емоционален свят?

Какви ще бъдат следващите стъпки в анализа на картата - кои домове биха допълнили вашите предположения? Какви аспекти бихте потърсили?

Имам допълнителна молба към нашите научни ръководители да ни обяснят по-подробно какво се има предвид под:

От веригата диспозитори може да се определи мисловната настройка на родения - начинът му на мислене и неговите емоции. Най-правилно тази верига може да бъде разбрана по схемата (темата) ум, сърце и воля.
Редактирано от Донка
Линк към коментар
Share on other sites

 • 3 years later...

Отдавна ми се иска да отворя тема, където минаващия през тежък житейски проблем може да срещне разбиране и подкрепа. Астрологията далече не е панацея за всички възникнали проблеми, но помага да разберем себе си и влиянията, на които сме подложени по-добре. При съвсем конкретен и изчистен въпрос, може да се получи отговор и чрез хорарната карта. Когато човек е на кръстопът, има тежък проблем за разрешаване, често може да "получи" помощ чрез съновидение и някои знаци, понякога от напълно непознати и по най-неочакван начин. На въпросите тук може да отговори всеки, усетил вътрешен порив за това,независимо дали с нумерологически, психологически , астрологически аргументи или споделяне на преживян подобен житейски опит и човешко отношение. Или просто по интуиция.Аз лично вярвам, че колкото повече гледни точки и похвати към даден проблем имаме, толкова по-добе ще го "видим" и разрешим.

Линк към коментар
Share on other sites

Поздравления и благодарности за темата :thumbsup2:

Мисля, че на всеки се е случвало да се нуждае от съвет или дори само да сподели нещо, което го тревожи. Чудесно е да има подкрепа от хора, със знания и такива с чисто човешко, добронамерено отношение.

Аз лично вярвам, че колкото повече гледни точки и похвати към даден проблем имаме, толкова по-добе ще го "видим" и разрешим.

Да и всеки сам да избере накъде да поеме и от какво да се ползва.

Линк към коментар
Share on other sites

Получавам доста запитвания на л.с., на които мястото им всъщност е тук, но от съображения за конфиденциалност няма да ги публикувам.Ще им отговарям, когато мога. Тук отнасям и въпроса на iris от една съседна тема:

Здравейте!

Изправена съм пред съдбовно решение което още не мога да взема!може ли да ми помогнете?дали да изчакам още евентуално,за да се възстанови много стара връзка(има ли въобще някакъв шанс за нея) или да се обвържа по-сериозно с друг човек?какво казват звездите?родена съм на 14.12.1982 в 12.00 на обяд!

Благодаря Ви

С Уважение

Наталия

iris,за връзки, продължили повече от 2-3 години, без да достигнат до брак или поне съжителство, бих казала че има "нещо гнило". Това е според мен, точно както е написала и Скарлет без астрологически анализи.

Също така ми се струва, че не си готова още да скъсаш с миналото и да продължиш напред, или просто не си сигурна в новата си любов и новата връзка и за това имаш колебания.

Направих един хорар за теб, но е малко несигурно, приемам, че питаш конкретно "да започна ли нова връзка", очаквайки отговор да или не. Отговорът е да не предприемаш нищо за сега, да изчакаш за да си изясниш силни ли са чувствата ти към новия човек.

Ако имаш идея за спекулацията : старият ти приятел, виждайки че те губи, изведнъж ще се втурне към теб, осъзнал, колко те обича, хорарната карта съветва също да не го правиш, защото нещата няма да завършат добре.

По вторични дирекции имащ много хубави индикации за брак и любов в началото на следващата година евентуално, но за картата трябва да дадеш и точно място на раждане.

Линк към коментар
Share on other sites

Много ти благодаря за отговора!родена съм на 14.12.1982 в град Троян в 12.00 на обяд.асцендента ми е риби!имам голямо струпване на планети на едно място в наталната карта!ще съм много щастлива ако по някакъв начин намеря отговор на въпроса който ме вълнува и за сега просто изчаквам защото не зная как да постапя а и чувствам че избързвам! а и някак си не знам защо интуицията ми подсказва да изчакам а и аз по принцип имам силна интуиция!не е само страх от новото начало а и неувереност в силата на чувствата си!винаги съм си мислила че няма да имам щастлив брак поради изгубената голяма любов!

публикувах в сайта и един сън който сънувах преди 2 месеца,сънят беше с Ванга но така и не можах да го разтълкувам!като че ли има отношение към сегашния ми проблем но не съм никак сигурна в това!

Благодаря Ви

Линк към коментар
Share on other sites

iris, тази връзка ще я прекратиш до 10 месеца.Разгледах ти солара, прогресиите и транзитите.Имаш прекратяване на връзка.Така че давай напред!

Линк към коментар
Share on other sites

Здравейте,

А може ли да използвам тази тема като възможност някой да обясни какво моята карта казва за мен и за моя живот като цяло. Не говоря за специфичен въпрос, макар че точно в момента нещата в живота ми могат доста драстично да се променят. Иска ми се да помоля някой да се опита да разгледа моята карта и да види какво казва тя, без да знае за какъв 'проблем' аз си мисля. Бихте ли се съгласили? Благодаря предварително! :)

Родена сам на 10 Януари, 1988, в 10:10 сутринта, в град Пловдив.

Линк към коментар
Share on other sites

Това, че десетте планети са в едно тясно поле от картата е указание за концентрирана енергия, но и за едностранчивост. При желание можеш да направиш и "от нищо нещо" и поради тази ти способност можеш да отбележиш значителни и неочаквани резултати. Има известен баланс и уравновесяване на енергиите, защото лунният възел и Хирон са в другата половина.

Може да се говори за стелиум в 10-ти дом, наистина силна конфигурация (няколко планети в съвпад) който подчертава, акцентира дома. Ще изискваш и ще се стремиш доста силно към конкретни и сериозни резултати, признание, стабилност. Ще отделиш доста много сили и време да правиш кариера и в крайна сметка ще успееш.

Това че всички планети са над хоризонта показва една доста публична личност, в центъра на прожекторите, подсилено още повече от факта, че точно двете светила са в зенита. Добре е да наблегнеш на чуждите езици. Изглежда един ден ще достигнеш популярност и известност, особено във връзка с чужденци, чужбина, философия , съдийство и т.н.(имам предвид всичко, което ще даде Юпитер). Надявам се да не ме забравиш до тогава и да ми се обадиш. :harhar: Чела съм за някои изследвания, които потвърждават (е, макар и не на 100%) връзката с публична кариера и слава при такава констелация. :v:

Линк към коментар
Share on other sites

Ирис, сега, след като уточнихме местораждането искам да потвърдя щастливото събитие, което те очаква в началото на 2009 година, месец-два след рождения ти ден. Вече писах за него.

Линк към коментар
Share on other sites

Здравейте,

А може ли да използвам тази тема като възможност някой да обясни какво моята карта казва за мен и за моя живот като цяло. Не говоря за специфичен въпрос, макар че точно в момента нещата в живота ми могат доста драстично да се променят. Иска ми се да помоля някой да се опита да разгледа моята карта и да види какво казва тя, без да знае за какъв 'проблем' аз си мисля. Бихте ли се съгласили? Благодаря предварително! :)

Родена сам на 10 Януари, 1988, в 10:10 сутринта, в град Пловдив.

Това (подчертаното) си е доста сериозен, да не кажа непосилен труд и страшно много време. Едва ли някой ще се наеме, освен да се очертаят най-основните щрихи. Колкото до проблема - всеки що-годе добър астролог ще успее да види поне един съществен проблем и да останете изненадана, че той "знае" за него. Ако обаче се притеснявате за някаква дреболия, на която в този момент й се придава особена важност, и най-добрия астролог едва ли ще я "уцели".

Въобще това с изпитването на астролозите ми се струва по-скоро каприз, задоволяване на собственото любопитство, отколкото молба за помощ. Погледнах картата - от пръв поглед би трябвало най-съществения проблем в живота да бъде относно професионалната ориентация и реализация.

Линк към коментар
Share on other sites

Здравейте,

А може ли да използвам тази тема като възможност някой да обясни какво моята карта казва за мен и за моя живот като цяло. Не говоря за специфичен въпрос, макар че точно в момента нещата в живота ми могат доста драстично да се променят. Иска ми се да помоля някой да се опита да разгледа моята карта и да види какво казва тя, без да знае за какъв 'проблем' аз си мисля. Бихте ли се съгласили? Благодаря предварително! :)

Родена сам на 10 Януари, 1988, в 10:10 сутринта, в град Пловдив.

Предан приятел си, амбициозна и упорита, подредена, дисциплинирана, имаш нужда да бъдеш оценена, насърчавана.Притежавашчудесна аналитична памет.Твърде вероятно е да проявяваш интереси в областта на окултизма.Принципно си праволинейна, интересуваш се от диетите, здравословното хранене и пр. Доста си чувствителна и когато решиш да се омъжиш е много вероятно да имаш колебания при избора.Внимавай, защото имаш данни за повече от един брак.Несигурна си, имаш склонност към депресии и придържане към миналото.Това често е резултат от проблеми в детството - неразбирателство с родител или отсъствието му и според мен става дума за бащата.Имаш каре Луна- Уран.То е индикация за проблеми с деца, с противоположния пол.При това Луната е господар на твоя 5 дом (любов, хобита, развлечения, деца) и се намира в 7 - брак и партньорства.

Имаш добра интуиция, самобитно мислене, справедлива и обективна си, съпричастна към страдащите.Вероятно си и музикална или имаш интереси в тази област.Обичаш да се уединяваш, да оставаш насаме със себе си.Ще работиш доста и упорито, за постигане на целите си.Предпочиташ да разчиташ на себе си.Имаш нужда от ред, перфекционист си.Вероятно в миналото си била духовен водач, лекар или медицинска сестра.Оттам това усещане за нужда от безпогрешност.Била си напълно отдадена на другите, идентифицирала си се почти с тях.В този живот трябва да избягаш от сянката им, да установиш собствената си иднтичност, да поемаш ролята на водач.Това може и да ти се струва трудно, защото в минали животи си жертвала себе си, за да може другите да постигнат целите си.Трябва да утвърдиш собственото си Аз, но без да отхвърляш брака и партньорството.

Това е малка част от портрета, който рисува картата ти.Относно проблема, за който говориш, мисля че е в сферата на сърдечните отношения.Но само ако е налице от месец-два.В случай обаче, че става въпрос за по-дълъг период, аз също смятам, че става дума за професионална изява , както по-горе ти каза Диана.

Линк към коментар
Share on other sites

Благодаря Ви за отговора!

Аз се занимавам точно със чужди езици,те са моята голяма страст и моя живот!ако не е английския сигурно бих умряла,шегувам се де!вторият ми език е испански, но английският е част от мен а и съм завършила англ.филология!

за сега не съм изградила почти никаква кариера!

а нещо по-конкретно за брак и кога по-точно?

Ще поддържаме връзка!

Линк към коментар
Share on other sites

Здравейте,

А може ли да използвам тази тема като възможност някой да обясни какво моята карта казва за мен и за моя живот като цяло. Не говоря за специфичен въпрос, макар че точно в момента нещата в живота ми могат доста драстично да се променят. Иска ми се да помоля някой да се опита да разгледа моята карта и да види какво казва тя, без да знае за какъв 'проблем' аз си мисля. Бихте ли се съгласили? Благодаря предварително! :)

Родена сам на 10 Януари, 1988, в 10:10 сутринта, в град Пловдив.

Това (подчертаното) си е доста сериозен, да не кажа непосилен труд и страшно много време. Едва ли някой ще се наеме, освен да се очертаят най-основните щрихи. Колкото до проблема - всеки що-годе добър астролог ще успее да види поне един съществен проблем и да останете изненадана, че той "знае" за него. Ако обаче се притеснявате за някаква дреболия, на която в този момент й се придава особена важност, и най-добрия астролог едва ли ще я "уцели".

Въобще това с изпитването на астролозите ми се струва по-скоро каприз, задоволяване на собственото любопитство, отколкото молба за помощ. Погледнах картата - от пръв поглед би трябвало най-съществения проблем в живота да бъде относно професионалната ориентация и реализация.

Диана,

Моля не приемай въпроса като обида или каприз, не съм искала да прозвучи така. По скоро признавам своето незнание и невежество на тема астрология! :( Благодаря и на Olq3 за времето и труда който е вложила все пак да начартае някои основни щрихи.

Моят 'проблем' е от доста време. С моят приятел бяхме разделени физически за 7 месеца. Това лято пак се събрахме на един континент. От тогава умуваме как да направим така че да останем заедно на едно място. Но е трудно, доста трудно. И това което се нядявам астрологията да каже, ако е възможно, дали трябва да сме на едно място сега, дали това е най-доброто за мен, него, и за нас като цяло. Ако виждате нещо което може даде някакъв отговор на това, моля ви споделете.

Сърдечно благодаря :feel happy:

Редактирано от Спасимира
Линк към коментар
Share on other sites

Е, това вече е далеч по-изпълнимо (като работа на астролога имам предвид). :)

Добре е да имаме и данните на приятеля обаче.

Линк към коментар
Share on other sites

Благодаря Ви за отговора!

Аз се занимавам точно със чужди езици,те са моята голяма страст и моя живот!ако не е английския сигурно бих умряла,шегувам се де!вторият ми език е испански, но английският е част от мен а и съм завършила англ.филология!

за сега не съм изградила почти никаква кариера!

а нещо по-конкретно за брак и кога по-точно?

Ще поддържаме връзка!

Ирис, виждам че втори път разказваш съня си, явно усещаш, че в него има важно послание и имаш нужда от помощ за да си го изясниш.

Здравеите!

Преди 2 месеца сънувах бившия си приятел със зачервени очи като че ли беше плакал и ме гледаше.това го сънувах доста дълго време онази нощ.и изведнъж се пренесох на друго място където започнах да сънувам Ванга че беше в къщата на село,излезе на малката тераска на втория етаж и ми каза:Ти трябва да знаеш нещо.аз я попитах какво е то а тя каза:сама трябва да се сетиш!и после си тръгна!какво значи това?как го тълкувате?

не знам дали има връзка въобще между двата съня!Вие какво мислите?

Понеже друг не ти е отговорил, ще напиша как го тълкувам аз.

Между двата съня несъмнено има връзка. Имала си много силни чувства към бившия си приятел и все още ги имаш. Ванга е била феномен и е виждала неща, които другите не могат. Ние възприемаме една много ограничена част от реалността и не ни в дадено/ нямаме сетива за едно по-пълно познание на нещата. Независимо че тази връзка е продължила "без резултатно" няколко години и звучи логично да продължиш напред, вие сте свързани с едни невидими нишки и по една или друга причина още е рано да ги прекъсваш. Интересно е , че аз лично винаги съм си представяла ясновиждането, черпенето на информация от акашовото поле точно като излизане на една тераса. От там се открива значително по-голяма видимост, но то не е дадено на повечето простосмъртни, малцина наистина го могат и бих казала не ти и трябва.

Това се потвърди и астрологически,така че моя съвет е да изчакаш 2-3 месеца, преди окончателно да скъсаш със старата връзка, към втората половина на януари следващата година ще имаш късмет и любов, ще разбереш и ще си изясниш колкото е необходимо (не всичко ;) ) за тази връзка. Свързано е с кармата ти, защото лунния възел е там.

Линк към коментар
Share on other sites

Всичко звучи много странно! :o значи все пак имам някаква карма!Каква е тя?изплащам ли някакъв грях в този живот от миналия?

ами аз на практика не поддържам връзка с тоя човек вече 7 месеца и 99% съм сигурна че нещата няма да се променят.а и този сън го сънувах преди около 2 месеца!и нищо не се случи.и макар че имаше и други неща в съня ми които ги забравих, то описаното съвсем ясно си го спомням дори до този момент. Ванга беше облечена с нещо като бяла нощница а косата и бе бяла,рядка и дълга!

може пък да ми е казала да не бързам и че има все още нещо което е някъде там останало между нас.а може и просто да си внушавам!като цяло от съня се изплаших и то заради баба Ванга!всичко беше странно!

дa, ще изчакам!

Линк към коментар
Share on other sites

А този сън по принцип означава ли промяна в отношенията ни?

аз не смеех да свържа двата съня,не си го позволявах тъй като си мислех че ще го изтълкувам по начина по който на мен ми се иска!

Линк към коментар
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гост
Отговори в тази тема...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
 • Добави...