Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Мисли от Учителя за Пентаграма


Recommended Posts

gallery_7012_32_42599.jpg

Петоъгълникът представлява правилата, законите и методите, по които едно общество може да се ръководи. Ако с един от върховете му съединим всичките остнали върхове на петоъгълника, получават се три триъгълника. В пентаграма има пет малки триъгълника и един петоъгълник обърнат с върха надолу. Там човек всякога ще се намери в противоречие с Божественото в себе си. Законът е такъв. Вие едновременно не можете да бъдете в хармония и с Божествения, и с физическия свят. Ако сте в хармония с физическия свят, ще бъдете в противоречие с Божествения свят; Ако сте в хармония с Божествения свят, ще бъдете в противоречие с физическия свят. Да бъдете непременно в хармония с двата свята, това е невъзможно. Това не е абсолютно невъзможно, но при сегашните условия, в които се намира човек, е невъзможно. Защо е невъзможно? – Защото в човека има едновременно две течения: едното течение отива надолу – към Земята, а другото течение отива нагоре – към Слънцето. Всички философи, мъдреци и Учители на човечеството твърдят, че човек едновременно не може да угоди и на физическия, и на Божествения свят. Щом искаш да угодиш на Божествения свят, ще обърнеш Пентаграма с върха нагоре; искаш ли да угодиш на физическия свят, ще обърнеш Пентаграма с върха надолу. Триъгълникът (3) с върха нагоре представлява Божествения свят,ва двата триъгълника надолу (1 и 5) представляват физическия свят. Ако обърнеш физическия свят надолу, а физическия свят нагоре, тогава ти ще бъдеш справедлив спрямо света, но несправедлив спрямо вътрешния закон, и ще изпаднеш в противоречие с Божествения сят в себе си. Тия два принципа са в самия човек. Някои искат да изхвърлят петоъгълника от себе си. Това не може да стане по никой начин.

Ако се разгледа шестоъгълника и в него има преплетени триъгълници, но той се отнася до макрокосмоса, докато пентаграмът се отнася до човешкия живот. Само в пентаграма вие може да намерите правилния израз на вашия индивидуален живот към вас и към обществото, както и различните начини, по които трябва да постъпвате във всеки даден случай. Лицето, с което още имате някакви отношения, ще поставите на върха, горе, в числото 3. Върховете на пентаграма ще се движат тъй, че целия пентаграм ще бъде в постоянно движение. Най-първо ви предстои да намерите къде е поставено лицето, с което ще иамте известни отношения – дали в точка 1, 2, 3, 4 или 5 на пентаграма. Числата по върховете показват положителните или отрицателните принципи, които действат в човека за всеки даден момент. И тогава спрямо този човек вие ще действате с добродетели, съответни на това място. Ако този човек се намира на мястото при числото 2, вие ще действате спрямо него с Мъдрост, а не с доброта. Той има знания и за това от там ще започнете с него. Ако този човек се намира при числото 1, върху него трябва да се действа с Любовта, за да се смекчи сърцето му, защото еденицата е най-силният, най-суровият принцип, който трябва да се смекчи. Ако някой човек се намира при тройката, ще му се въздейства чрез Истината, защото той обича Свободата. Когато някой човек се намира при четворката, ще му се въздейства с Правдата, с правото.

Следователно с всеки човек ще се постъпва специално, според това на коя страна в пентаграма се намира той. По същия начин ще действате и спрямо себе си, защото всякога не сте на едно и също място в пентаграма. Някога ще се намирате при числото 1, друг път – при 2, после при 3 и т.н. При това числото 3 не е всякога връх на пентаграма. Някога числото 1 става главен център, друг път – числото 2, или , или 5 и т.н. Съобразно това движение и вие трябва да нареждате отношенията си спрямо хората, че това е така ние виждаме от отношенията ни например към малките деца. Докато детето е малко вие му давате бонбончета, милвате го по главата, по лицето, но като порастне, като стане ученик в гимназията или студент в университета, отношенията ви към него се изменят като към възрастен човек. Това показва, че неговия пентаграм се е завъртял. Тъй щото вашите чувства, вашите отношения както към самия вас, така и към другите хора постоянно се изменят.

Значи центровете 1, 2, 3, 4 и 5 на пентаграма постоянно се движат, менят местата си. Щом известен център се измени по отношение на Слънцето, образува се дъгообразно движение, а не движение по права линия. Обаче докато новият център се сформира и заеме своето положение, в съзнанието ви ще станат известни пертурбации. Докато тази дъга се движи, т.е. докато измине ъгъл равен на 72° (360:5=72), вие ще усещате тия пертурбации. Някога тази смяна ще бъде във възходяща, а някога - във низходяща степен; ще зависи от това, в каква посока се движите – нагоре към Слънцето или надолу към Земята. Ако посоката ви е надолу към Земята, значи движението става във вътрешния петоъгълник, обърнат с върха надолу (1); ако посоката е нагоре към Слънцето, значи движението става по върховете на пентаграма, чийто връх е обърнат нагоре. Щом силите дойдат в нормалното си положение, започва ново движение, нова пертурбация и т.н. това са движения на прилив и отлив, които стават периодически.

Пентаграмът представлява велики, разумни течения в Живата Природа – течения на светлината, които индусите наричат прана. Те ги наричат още движения на праната или течения на Живота. Това са пет велики центрове, в които стават велики процеси. Те представляват пет положителни и пет отрицателни сили. Възходящите или положителните сили се намират по върховете на петоъгълника, обърнат с върха си нагоре, а низходящите, т.е. отрицателните, се намират във вътрешния петоъгълник, обърнат с върха надолу (I). Аз бих желал още тази вечер всеки от вас да определи на коя страна или на кой връх от пентаграма се намира в дадения момент, според както са наредени числата по върховете. Това отношение не е абсолютно, то е само една фаза в живота ви за дадения случай. Ще определите мястото си в пентаграма, според както се чувствате сега по време на лекцията.

Ще ви дам и друго определение на числата по върховете на пентаграма. Числото 1 представлява Божествената страна. От там движението върви към върха 2, дето е човекът. От върха 2 движението отива към върха 4 – повторно отиване към Бога, но вече конкретно проявен в обществото. От върха 4 движението отива към върха 3. Тройката е неутрално число, което показва отношение към самия себе си. Числото 3 е домът, отношението на човека към неговите приятели, към неговите близки, но не и към народа или към външните хора. Най-после движнието слиза към числото 5.тия центрове имат и други обяснения. Например числото 1 представлява общия принцип, с който човек започва. В числото 2 се включват методите, с които човек трябва да работи. Във всеки метод обаче има ред изключения, на които човек се натъква. И другите числа имат свои обяснения, които ще ви дам друг път.

gallery_7012_32_3609.jpg

Ако разгледате пентаграма (фиг. 3), ще забележите, че е вписан в един кръг, който ученикът трябва да извърви. В кръга са означени образите на няколко предмета: сабя, чаша, книга, светилник и тояга или жезъл. Сабята показва, че всеки човек иска да бъде силен, но силният човек понякога може да извърши и някакво престъпление. След силата ученикът пристъпва към чашата с горчивото съдържание, което той трябва да изпие. Като изпие горчивото съдържание в чашата, той минава към книгата, която трябва да чете и да изучава. За да чете от тази книга, светилник му трябва. Светилникът представлява човешкият разум, който му показва какво е написано в книгата на Природата. Най-после ще му се покаже законът – тоягата или жезълът. Природата му дава своята тояга и казва: „Чети в моята жива книга и знай, че всичките твои стремежи трябва да бъдат обърнати към Бога!” При това сабята трябва да бъде в хоризонтално положеие, а не нагоре; тоягата трябва да бъде изправена нагоре, към Бога, което показва стремеж към Бога. След това иде новото положение за ученика – да влезе през вратата на Добродетелта, отдето ще започне посвещението му. Всичките добродетели представляват пътя, по който човешката душа трябва да мине.

„Влияние на вътрешната светлина”, 12 април 1925 г., МОК IV

Edited by Светлата
Link to comment
Share on other sites

  • 1 year later...
Guest Дриада

Тялото на човека представлява една малка кутийка, в която се крият скъпоценности.

5.14 часа

За Пентаграма говори пред Търновския събор през 1914г-а.

Като разгледаме Пентаграма, забелязваме, че той до известна степен отговаря на човешкото тяло; ако се разкрачим и поставим ръце настрани- получава се фигура Пентаграм.В Пентаграма- символ на школата, са изписани пет думи:Любов, Мъдрост, Истина, Правда,Добродетел.

И казваше на братята:

Ако работите за Бога- и дърветата, и водите, и хората, всичко ще работи за вас.

В Пентаграма са изписани три букви:В, У, Ж, които означават-"Великото училище на живота"С други думи,Пентаграмът излага картинно"Великото училище на живота", в което сме поставени.А числата 1,2,3,4,5, които са вписани в Пентаграма, са числата на добродетелите.

И казваше на братята:

И простият, и знаещият са едно пред Бога.

Най- първо ще изложим Пентаграма като Път за еволюция на човешката душа, а след това като начин, по който можем да си служим с него.Човек, когато е все още млада душа, която тепърва добива опитност в живота, извървява външния кръг на Пентаграма.Символите от външния кръг на посвещение- сабя, чаша, книга, свещ и жезъл- са вън от петолъчката.В началото на своето развитие, човек започва с насилие, служи си със сила, правилно или неправилно, и това е "сабята".Като действа с насилие и неправда, тогава по закона на кармата, той минава и през страдания,т.е. ще отпие от горчивата чаша на страданието- именно затова "чашата" е последствие на "сабята"Страданията учат и човек дохожда до "книгата", а щом се захване за нея, просвещава се, добива светлина и става по- разумен.Иде "свещта"- тя е запалена в него- той се учи.Като се осветли отвътре, тогава човек извървява пътя до "жезъла", а именно добива известна власт над себе си и над някои сили и закони; вече става господар на себе си.С тези пет фази на външния кръг завършва външното учение на човека в живота, което става несъзнателно.Но след това той дохожда до вътрешна криза, чувства се незадоволен и след тази неудовлетвореност търси по- дълбокия смисъл на живота.Който мине през "сабята,чашата, книгата, свещта и Жезъла, т.е. през външния светски Живот, той влиза в Пътя на ученика.

И казваше на братята:

Господ чрез страданието ти предава един урок.Чрез радостта ти предава друг урок.

Символите на втория кръг са изписани в петолъчката.Първият символ е "арка" и е разположен до върха на Истината; арката, през която ученикът влиза в Школата.В съзнанието му проблясва Истината, но не цялата, защото пълната Истина ще блесне едва когато стане съвършен.Щом Христовият Дух започне да работи върху ученика, тогава той преминава през Правдата.Като изучи закона на правдата в този смисъл, за който споменах по- горе, той достига до каменист път, където се откроява тясна врата, през която минава всеки духовен ученик.Това е "стръмната пътека към тясната страна", за която говори Христос, и означава отказване или отричане до известна степен от светските неща, които дотогава са съблазнявали и отвличали друмника.Но когато той отмине пътеката на самоотричане- дори от интересите на своята личност, тогава тръгва по Пътя на Любовта. И като се развие в ученика до известна степен Божествена Любов, тя донася Мъдрост.Чак тогава работи Мъдростта."Окото" символизира Мъдростта.А добие ли Любов и Мъдрост, разцъфтява Дървото на Живота.И Животът на Ученика дава плодове: иде Добродетелта в мистичния смисъл на думата.Най- после ученикът разбира откровението за жертвеност- смисълът на живота е в служенето на Бог.Добродетел значи да правиш добро.Но какво оначава да правиш добро?Може да нахраниш гладния и да напоиш жадния, може да помогнеш на болния и на онеправдания, обаче всичко, каквото правиш, да бъде в служене на Бога.Така човек дохожда до осмисляне на своя живот, а с това се завършва вторият кръг в развитието на ученика- Път на зазоряване.

И казваше на братята:

В природата съществува само едно право.Когато ти съзнаваш, че си част от Цялото, и работиш за Цялото, и Цялото работи за тебе- това е твоето право, и то е единствено и мощно.

Третата фаза в развитието е изобразена в центъра на Пентаграма: две змии, права, кръг, кръст и пак кръг.Побеждава висшата природа, човек надвива злото в себе си и минава през кръга.Под "кръст" се разбира пълно самоотричане.Този, който не гледа своите лични интереси, а се стреми да работи само за Бога, той се слива с Божественото и завършва своята еволюция.Щом постигне пълно самоотричане и пълно единение с Бога, човек завършва напълно своето развитие, настава Вечният ден.Затова казваме, че Пентаграмът показва пътя на развитие на човешката душа или Великото училище, през което човек трябва да мине, за да добие съвършенство.Години по- късно, на "Опълченска", като видя братята да носят позлатен Пентаграм над дрехите, им каза:

Вие носите Пентаграма, обаче това е идолопоклоничество.Защо го носите като украшение?Трябва да знаете, че от него излиза динамична сила!Пентаграмът е извор на Светлина, всеки ясновидец ще види как излизат от него лъчи по всякакви посоки.И като знаете, че е източник на такава сила, носете го съзнателно.Носите ли го несъзнателно, вие сте идолопоклонници.Човек ако съзнава силата на Пентаграм, тогава той притежава и мощно оръжие.Всяко място с Пентаграма е оградено; неговите силни вибрации ограждат от лоши влияния и тъмни същества не могат да припарят там.Когато Пентаграмът е сс върха нагоре, той е правилно поставен.И никога не бива да се поставя с върха надолу.

В окръжност около Пентаграма е вписано изречението:"В изпълнението на Волята на Бога е силата на човешката душа"При окултната наука окръжността е символ на благоприятните Божествени условия, значи кръгът е божественото, в което човек живее.Благодарение на това той има благоприятни условия да се развива и да стигне до съвършенство.Потопен в Бога- това е кръгът.

Пентаграмът е ограда.Пентаграмът е светлина.Когато човек е в опасност, ще си представи, че държи Пентаграм пред себе си, като с дясната ръка хваща лъча на Правдата, а с лявата лъча на Истината, и насочва върха напред към обекта, като казва"В името на Господа Исуса Христа нашего моля Господа, Великия и Силния, да стори благоугодното пред Неговите очи."

И казваше на братята:

Разпиляването на енергия не е жертва.Мнозина разпиляват живота си, а мислят,че правят жертва.Без любов жертва не може да има.

"Петър Дънов" Георги Гълов Изд."Импулс"2007г.

Link to comment
Share on other sites

  • 2 months later...
Guest Дриада

В разговор Учителя казва:

„Някои считат Пентаграма като една мъртва форма, без никакво действие. Те много се лъжат. Пентаграмът е извор на живот, извор на светлина. Пентаграма постоянно извира, излъчва се светлина, която със своите лъчи се разпространява. Защо? -- Защото Пентаграмът не е обикновена фигура, а е построен по окултните закони. Окултни сили действат в него. Че действително е така, се вижда от един факт, който е знаел Гьоте. Когато Фауст начертава Пентаграма на прага на своята стая, то Мефистофел не е могъл да прекрачи прага, за да влезе в стаята. Значи, Гьоте е знаел, че в Пентаграма се крият окултни сили."(17)

Духовете от Бялото Братство, които идват в сеансите, носят големи звезди или на челото или над главата, а онези от черното братство нямат никакви звезди. Всеки един дух от Бялото Братство, който ще се яви, ще има или една петоъгьлна звезда на главата си или на челото си, или един светъл кръг около главата си, или пък светла аура по цялото си тяло; тази аура и денем се вижда и той издава светлина от себе си. А онзи, който е от черната ложа, няма никаква звезда, никаква светлина около себе си. [...] Черният маг не може да има звезда тя изгасва, защото те крият светлината си. Те ходят в тъмнина, иначе в светлината ще се издават. Щом си тури звезда, той става член на Бялото Братство. Ако един черен маг се опита да си тури звезда, въпросът е свършен, изключват го черното братство. Той или трябва да се покае да се върне назад, или да мине към Бялото Братство. И ако някой ученик от Бялото Братство иска да изгаси светлината същият закон е и за него, той престава да е от Бялото братство. (4, 27-28)

Тази година (1911) ще ви се раздаде картината на Пентаграма, за да се занимаете с нея и проучите, защото у вас искаме да образуваме огнище, олтар за Господа. Господ се проявява в един народ само тогава, когато има огнище за Него. Когато Господ пребъдва в един народ, само тогава се той благославя. (2, 169)

Учителя е дал Пентаграма на учениците по две причини:

1. В Пентаграма нагледно е посочен Пътя на ученика, изложен е картинно и ясно — това, което именно е говорил Учителя в Школата за Пътя на ученика. Чрез Пентаграма е изложен целия път на ученичеството. По този начин пътя на ученика става по-ясен, по-жив и по-лесен.

2. Понеже Пентаграмът е извор на светлина, която се излъчва във всички посоки и има благоприятни влияния върху ученика, той може да действа върху ученика, понеже създава наоколо благоприятна аура чрез окултните сили, които действат в него. (17)

Появяването на тази емблема, Пентаграма, ни показва, че времената са дошли: и най-първо Този (сочи образа на Христа), Когото зидарите отхвърлиха застава на ъгъла.(5)

Божиите закони не търпят отмяна и отсега нататък няма сила, която да препятства за идването на Царството Божие. Сега, за да не пострадат и българите, за да не се повтори и с тях историята, както що стана с евреите, които знаем, че страдаха от Вавилон, Рим, Филипа и прочее, за да стане правилно развитието на българите, то Пентаграмът има знакове, от които явства (обяснява ги), че Невидимият свят пази равновесие. Самата картина на Пентаграма говори, и който има разбирането, нека схваща: Христос иде, за да се прояви по-осезателно. (5)

Работете повече със себе си, нежели със света. А светът ще бъде занят със себе си, та няма да ви закача. Пентаграмът рисува състоянието на света понастоящем и от него явства, че той се разправя сега с разни змии и други животни, следователно. Пентаграмът е тъкмо на своето място. Като му дойде времето, ще му се даде друга форма, но сега той е на мястото си. (5) (''бел. състав. В цветния Пентаграм от 1922 г. се дават някои допълнения, промени.)''

Всемировият Учител Беинса Дуно и Велико Търново-том II Пентаграмът

Edited by Дриада
Link to comment
Share on other sites

нося пентаграм от една година и чувствам благотворното му въздействие, сила ...

Link to comment
Share on other sites

Guest Дриада

През 1922 г., когато се отваря Школата, в молитвената стая във вилата, където стават съборите в Търново, се донася цветният Пентаграм. Пренесен е в специална плоска кутия с неговите размери. Съвременниците Боян Боев и Борис Николов твърдят, че е бил голям, колкото „една стена". Освен за него, Боян Боев споменава и за съществуването на един друг, по-малък цветен Пентаграм: „ОСВЕН /1./ този Пентаграм, който се раздава /черно-белият/ и /2./ ДРУГИЯ ЦВЕТНИЯ, Учителя е приготвил и /3./ един голям Пентаграм, колкото стена, с боя" /из статията на Б. Боев/. Цветната картина, запазена и до днес, е подписана Ф. Шлятер, 1922 г. /точната дата не се чете/ и има размери, според С. Няголов, 180/138 см.

Шлятер не е известен художник и няма спомени за него. Твърди се само, че е ученик на Учителя, че е славянин и че е нарисувал образа на Учителя в Пентаграма във видение. След този събор пред общия Окултен клас Учителя говори за един също толкова странен Шлятер: появил се в Америка през 1895 г., с професия обущар, бил тих и мълчалив и се прочул като лекар - започвайки от 4 часа сутринта елекувал по 15 000 души на ден само като ги докосвал с ръце; след няколко месеца както се появил, така и изчезнал, /Виж беседата от 28,06.1923 г., брошурка, стр. 11, ООК/ Явно е, че този Шлятер е бил един голям окултис и може би е същият, който рисува цветния Пентаграм, понеже годината 1895, когато той е в Америка, е последната от пребиваването на Учителя в САЩ. Възможно е тогава двамата, Учител и ученик, да са се срещнали.

Цветният Пентаграм се отличава от черно-белия по някои особености. Въведени са нови символи във външния кръг - подписът на Учител на крилатото колело, под което има сферично тяло. Има и промени във вече съществуващите символи — буквата „Ж" е пренесена с едно поле по-нагоре, окото на Мъдростта е вписано в равностранен триъгъник, а не в кръг, кръгът на формулата е очертан с цветовете на дъгата и вместо глава на мъж, на върха на Истината е изобразен образът на Учителя. Освен това картините в средния кръг са нарисувани не вътре в началото на лъчите, а вън, срещу върховете. В допълнение извън кръга на Пентаграма са дадени няколко образа — над кръга са ангелите, а под него са човешките души, „децата" — като фонът на картината прелива от тъмен в долната половина, до съвсем светъл в горната част. Това е в синхрон с надписа от формулата, където дувата „Бог” е на върха и до нея са „волята" и „силата", докато „душа" е точно отдолу и до нея са „изпълнение" и „човешката".

Тъй като на върха на Истината е изобразен образът на Учителя, църквата нарича цялат картина „икона". Всъщност тази картина представлява емблема на Школата, където учител е Учителя, затова неговият подпис е даден във външния кръг, а наговият образ е изобразен във върха на Истината, понеже Духът на Истината е, който през 1920 г. се вселява в него и отваря школата.

Учителя ни показа най-голямата и единствена по рода си Пентограма, която принадлежи на Братството, рисувана с бледи цветни бои и с всичките й символи са релефно изрисувани. На горния връх образа на Учителя: „Няма болест, която да не може да се излекува пред тази картина. Това е оригиналът. Този образ да бъде постоянно в ума ви." (7, 288)

[Учителя] постави във вътрешната [молитвената] стая една голяма картина на Пентаграма, нарисувана от художник по указание на Учителя. Това бе една цветна картина, голяма колкото една стена. Една Пентаграма, нарисувана с маслени бои. Отпред имаше поставени специални кандила, конто светеха по особен начин Не съм виждал такава жива светлина другаде. Какво слагаше Учителя в маслото на кандилниците не зная, но фитила с маслото, което гореше и пламъкът, който гореше, беше жив. (15, 233)

Всемировият Учител Беинса Дуно и Велико Търново т.II Пентаграмът

Благодаря за споделеното Ешавт!При мен купуването на кристал Пентаграм се случи през 2008 г., неотлъчно го нося до сега.След придобита житейска опитност, реших да си взема кристал с такава форма, въздействието както казваш е невероятно!

Edited by Дриада
Link to comment
Share on other sites

от къде си взе кристал? Това е още по-хубаво :))

Link to comment
Share on other sites

  • 2 years later...

нося пентаграм от една година и чувствам благотворното му въздействие, сила ...

 

Ей затова питах дали някой го е носил.

 

Благодаря Есхафт. Наистина ти личи, че си го носил/а :)

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...