Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Пречистване на мисълта чрез филтриране, дестилация... - Как го разбирате?


 Share

Recommended Posts

И така, искате ли да се домогнете до положителната мисъл в живота, вие трябва да пречиствате мислите си. Много начини има за пречистване на мисълта: чрез филтриране, чрез дестилация и т.н. Човек трябва постоянно да чисти мислите и чувствата си, защото в тях се таи грехът на хилядите поколения.

 

Езикът на дъгата

 

А какво значи това "Много начини има за пречистване на мисълта: чрез филтриране, чрез дестилация и т.н."

Link to comment
Share on other sites

Тези две думи според мене са по-скоро използвани като метафори.

Мисълта се чисти с постене, житния режим, паневритмията. Това е препоръчвал Дънов.

В другите учения има други практики,

медитацията - също е начин за чистене на мисълта

Тези техники действително ни карат да разсъждаваме на някакви други нива, да се освобождаваме от негативизма

 

Да пречистваме мислите си, го разбирам и  освен това като призив да отхвърляме и да се борим с лошите мисли,

гнева, агресията, завистта, злобата... и други,

които неминуемо ни спохождат в определени моменти

Link to comment
Share on other sites

Филтрирането според мен се състои в това да следим мислите си и ако забележим някакви нежелани мисли да ги извадим от мисълта си. Под дестилация разбирам подхода при който ние мислим в някаква положителна посока, изпълваме се със светли мисли, като така в съзнанието ни не остава място за отрицателните. Например когато един музикант мисли върху произведението, което желае да сътвори, то той не може да мисли в същото време за филма, който ще дават вечерта по телевизията. Не и ако мисълта му е интензивна и целенасочена.

Link to comment
Share on other sites

А дали сте срещали в други беседи нещо свързано с така изброените методи на филтриране и дестилиране.

Link to comment
Share on other sites

Аха, че и още два метода.

 

Човешките работи създават нещастията в света. Водата на вашия живот е нечиста, мътна. Тя трябва да се пречисти по един от познатите на вас начини: чрез утаяване, чрез прецеждане или чрез дестилация. Водата може да се пречисти още и като се пусне през нея силна струя чиста вода. Това течение ще отнесе мътилката, нечистотиите и ще остане само бистра, чиста вода.


Следователно, за да изчистите живота си, пуснете през него силна струя вода, да го избистри. Тази силна вода, това силно течение е Божията Любов. Пуснете тази Любов да тече през вас, да ви окъпе, да ви изчисти и приготви за новия живот. Любовта е силна струя, силно течение, което трябва да пуснете през вас да тече, да отнесе всички мътилки и нечистотии на миналото.

Достоен

Link to comment
Share on other sites

...Дрехите как може да се изчистят и

неговото тяло как може да се изчисти – то е

въпросът. Следователно, на вас ще ви дам два метода чрез прецеждане,

чрез филтриране и чрез изпарение. Тези два метода как ще ги познавате?

Онази вода, която се е размътила, трябва да се филтрира. Да допуснем,

че в тази вода има съзнание. При потъването в земните пластове

най-първо тя ще почувствува скръб, голяма скръб, че изгубва светлината

и отива в мрака и тъмнина. Потъва един, два, три, четири, пет, шест,

може и десет пласта и след туй срещне един каменист пласт, дето спира

движението надолу и тя излиза нагоре, излиза и почувствува

радост. Значи, при филтрирането скръбта започва от началото, а

радостта после се явява. Сега един от методите за ликвидиране с

кармата е филтриране, потъване в материята, пречистване и излизане

навън. Вторият метод е чрез изпаряване. При изпаряването, радостта

започва най-първо, в началото, а скръбта отпосле. И то как? –

Представете си онази водна капка, която се освобождава от излишни

грехове, отива към Бога, казва: „Освободих се от страдание“. Тази

малка капчица се радва, разперила крила, но срещне едно студено

течение, изстине, сгъсти се и пада надолу. Като падне долу, окаля се и

пак дойде скръбта, без да разбира, че в своето падане тя е принесла

полза някому. Сега вие сте изложени на тия два метода. Като се

филтрирате, скръбта е отначало, а радостта отпосле, като се

изпарявате, радостта е отначало, а скръбта отпосле. Тъй че, ако

скръбта ви дойде после, вие не се филтрирате, а се изпарявате. Тогава

само ще продължавате пътя си на страданието, понеже като паднете ще

имате скръб, нали? Не пресичайте тази скръб, влизайте направо в

земята, продължавайте докато излезете от другия край и ще имате

радост. Ще съедините двата края на страдание и двата края на радост,

ще образувате един кръг. Който не разбира закона ще има всякога една

радост, едно страдание, едно страдание една радост, едно страдание и

няма да знае защо са тия работи.

Кой метод ще изберете? – Единият метод – филтрирането,

е за сърцето, изпарението е за ума ви. Следователно, тия два метода са

необходими, ще се съединят. Умът ще пречиствате не само чрез

изпарение, а и чрез филтриране. Нали хората казват: трябва да се

изпарят тия мисли из главата ти навън, да излязат и да се повърнат и

да образуват един кръг. Когато дойде филтрирането, човек е почнал да

прогресира, но работата е опасна, че вие сте дошли в един период на

застой. Знаете ли какъв застой? Природата има застой, дето няма нито

филтриране, нито изпарение – туй, което в обществото се нарича

индиферентност....

http://triangle.bg/books/1922-02-24-18-30.1999/1922-05-17-19.html

 

Ние влизаме в една отвлечена област. Запример вашите чувства не

произтичат толкоз от вашия мозък, вашите чувства произтичат от

слънчевия център. Вашите мисли произтичат от друг един свят, свързани

с една права линия. Казвам, когато вие казвате: „Аз не искам да

живея“, вие разбирате този живот без мисъл, този живот, в който

няма никаква мисъл, няма никакъв резултат, няма никаква радост. Туй се

разбира: аз не искам да живея безсмислен живот. Така трябва да

разбирате, когато казвате: аз не искам да живея. В себе си ще мислите:

не искам да живея безсмислен живот. Не да се откажеш от живота. То е

другата глупост, която може да направиш. Че ако в една вода има

примесена кал и се откажеш от водата? Тази вода може да я

пречистиш. Водата сама по себе си е чиста, тя не може да се

окаля. Като тече, става чиста, калта ще остане на едно място. В

сегашното ваше съществувание вие трябва да отделите калта от

живота.

Да живее човек, значи да пречисти живота си. Този живот се

пречиства чрез мисъл, чрез чувства. Два начина за пречистване може да

има. Единият начин е чрез филтриране, другият – чрез

изпарение. По този начин животът се пречиства чрез човешката

мисъл. Човешкият живот се пречиства чрез чувствата, туй е чрез

филтриране. Следователно вие казвате сега, защо страдате? В

страданието ти пречистваш живота. То е филтриране. Да страдаш, значи

да филтрираш, да пречистваш живота си. След туй калта остане на една

страна. Чистият живот ти е потребен, за да се ползваш от него. Онзи,

който не разбира този процес, казва: не може ли без страдания?

Може без страдания, ако сте в някой друг свят, дето няма кал. Може

без страдания, дето няма нужди. Щом има кал, страданието ще дойде като

последствие за пречистване на живота. Вие задавате въпроса защо е

така. Че как трябва да бъде? На вас може да направя един опит: да ви

дам една дреха да я носите десет години и като я носите, да е нова,

както е била в началото. Да ви дам една дреха и след десет години,

като я носите, да бъде тъй нова, както в началото. Възможно ли е? Или

пък да ви дадат един опит: да ходите боси в циганско търне, без да се

убодете. Най-първо, когато един окултен ученик завърши своето развитие

на съвършенство, те го турят да ходи в циганско търне и да мине между

търнето, без да се убоде. Щом се убоде само на едно място, ще повтори

опита. Щом минеш между циганското търне, да не се убодеш, да го

заобиколиш. Колко умен трябва да бъдеш, че като минеш между търнето,

да не те закачи нито един трън, с никого да се не скараш? Циганското

търне, то е каруцата. Щом се караш с хората, то е циганското търне. Та

и в умствения свят има доста циганско търне.

http://triangle.bg/books/1940-03-08-05.1998/1940-06-21-05.html

 

Христос казва: „От всичко човек трябва да се отрече.“

Използвайте всичките блага на света, на земята като сте, но не туряйте

идеята тия блага да ги занесете в другия свят. Защото в оня свят има

много по-големи блага, отколкото тук, на земята. Та вие по някой път

мислите да идете да се оплачете на Господа, че сте страдали на

земята. Вие оставете тази идея да се оплаквате. Той не се нуждае от

оплаквания. Като се явите, трябва да му благодарите за хубавите мисли,

които сте придобили, да му благодарите за хубавите чувства, които сте

придобили, и за хубавите постъпки. Да му благодарите за всичко онова,

което ви е дал. Ще идете да се оплаквате с някакво заявление. Каква е

тази християнска идея? Няма какво да се оплакваме. Ще благодарим на

Бога за всичко онова, което Бог върши. Писанието казва: „Всичко

онова, което Бог върши, ще се превърне за добро.“ Често вие носите

страдания, които не са ваши.

Човек трябва да знае как да се самовъзпитава. Идете между хора,

които се карат, и ще получите едно лошо състояние. Идете между бедни и

страдащи хора, веднага ще се измени вашето състояние. То е тяхно

състояние, влиза във вас. Идете между здрави и весели хора, веднага

вашето състояние ще се измени. Ако идете между учени хора или между

музиканти, навсякъде ще се измени състоянието ви. По някой път вие

страдате. Трябва да знаете законите, как да се освободите. Трябва да

се пречистите.

Два начина има за пречистване на света – чрез изпаряване и

чрез филтриране. Страданието е един метод. То е земен метод през

мозъка. Радостта е филтриране на мисълта. Щом искаш една радост да

бъде само на тебе, ти попадаш в погрешка. Радостта, която имаш, гледай

да я дадеш на другите хора. То е благо. А страданието гледай да го

задържиш само за себе си. Ако искаш благородство, ако страданието

дадеш на хората, губиш опитността, не печелиш. Задръж страданието, да

печелиш. За радостта е обратно. Ако задържиш доброто само за себе си,

ти губиш. То е закон на самовъзпитание.

Всички сте готови да дадете страданието, търсите на кого да го

турите на гърба му. Страданията няма какво да ги дадем. Страданията ги

взема Бог. Ако искате да дадете страданието си някому, дайте го на

Бога. Дойде ли Господ, дайте го, на човека не го давайте. Господ ще го

оцени. Затова възложете товара си на Господа, радостта раздавайте на

хората. То е възпитанието за в бъдеще.

Използвайте живота на земята. Не чакайте да идете в небето. Ако не

използвате живота на земята, и горния свят не можете да

използвате. После всички бъдете доволни от това, което имате. Има

нещо, което ви липсва. Всички страдате от изобилие. Имате повече,

отколкото ви трябва. Туй, което имате, го раздайте. Вие сте тръгнали

на екскурзия, по петдесет килограма носите. Достатъчно е едно кило на

гърба. Нищо повече.

http://Самовъзпитание

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...