Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Мисъл за деня - 25.05.2009 г. - 31.05.2009 г.


Recommended Posts

Мисъл на деня – 25 май 2009 г.

По естество човек е разумен, но понякога не прилага разумността си. Щом не я прилага, страданията естествено го следват. И Христос страдаше за хората, за това, че не приложиха своята разумност. Учителите страдат по същата причина. Те преподават на учениците си, напътват ги, наставляват ги, но повечето от тях не прилагат това, което им се преподава. Който не прилага Любовта, разумността, добродетелта и Истината, неизбежно страда. Който ги прилага, е щастлив.

Из Причини за страданията, УС, 29 декември 1935 г.

Link to comment
Share on other sites

Мисъл на деня – 26 май 2009 г.

„Ама в Писанието е писано така...” – Че и Писанието са го писали хора, печатали са го хора! – „Евангелистът казва, че е свещена книга.” – Свещена книга е, но е преписвана и печатана все от хора. Това не е първоначалният език. Пък и на гръцки както са говорили и писали, и този език е човешки. Но онзи език, на който Духът е говорил, тепърва трябва да го учите. Духът казва: „Когато Духът на Истината дойде, Той ще ви научи.” Но за да ви научи Духът, вие трябва първо да научите неговия език. Заблужденията в съвременното християнство седят в това, че те още не са научили Божествения език, вследствие на което правят криви преводи.

Из Който не носи кръстта си, 30-та НБ, 8 май 1938 г.

Link to comment
Share on other sites

От научно гледище, кръстът представя четири основни точки в живота, без които човек не може да се ориентира. Така, както ние се ориентираме на физическия свят с четирите посоки – изток, запад, север и юг, така и кръстът представя една ориентировка в живота. Виждаме, че когато заковаха Христа на кръста, бяха заковани ръцете и краката му, но главата Му беше свободна. Главата означава Божията Мъдрост. Лявата ръка представя Божията Любов, а дясната – Божията Истина. Краката пък представят сегашния живот на хората. Някои казват, че трябва да имат кръст. Обаче, ако те нямат ум, значи горната част на кръста я няма в тях. Ако нямат любов, значи лявата част на кръста отсъствува. Ако нямат истината в себе си, дясната част на кръста я няма. Ако човек няма и крака, кръстът сам по себе си изчезва. Някой пита: „Ти кръстиш ли се?“ – Какво означава кръстът? Това значи: Ти мислиш ли, когато решаваш някой важен въпрос? Допитваш ли се до Божията Любов? Когато искаш да направиш нещо, допитваш ли се до лявата си ръка, до сърцето си? Лявата ръка има отношение до сърцето, а дясната ръка до дробовете, до кръвоносната система в човека.

Кой е Христос? Който проявява любовта в света. Съвременните християни проповядват за спасението. Те казват, че Христос е спасил света. Други пък се запитват: „Какво е направил Христос за човечеството?“ Не е въпрос какво е направил за човечеството, но какво носи Христос в себе си. Христос казва на хората, че не трябва да грешат, но да обикнат Бога. Казвате, че човек трябва да вярва. При какви условия човек може да има вяра? Там, дето няма любов, там, дето няма мъдрост и дето няма истина, и вяра не може да има. Там не може да има никакви добродетели. Това е един кръг. Ще знаете, следователно, че там, дето няма Божията Любов, Божията Мъдрост и Божията Истина, никакви добродетели не могат да се проявят. Добродетелите, това са мощните сили, чрез които Бог работи в света.

Всички допускаме грешки по пътя си, но разумните хора ги осмислят и ги поправят. Да формираме добродетели в себе си, да започнем да ги проявяваме, това е задачата ни сега-да променяме и възпитаваме себе си.

Та казвам: Настанало е вече време, когато всички хора от всички народи, от големите до най-малките трябва да се приближат с всичкото си уважение и смирение да възприемат истината. И кой колкото я разбира, да я приложи. Аз не искам да я разберете и приложите като мене, но кой колкото я разбира, толкова да я приложи, това е хубавото. Защото често вие мислите, че някои хора не разбират истината. Всички хора разбират истината. Една стара баба на 80 години дойде един ден при мене да ѝ поговоря нещо. Като стана дума за прераждането, аз ѝ говорих в какво се заключава. Тя даже не знае да чете и да пише, но като ме слуша, каза: „Синко, това нещо е близо до ума и като е така, животът има смисъл. Значи аз мога да се подмладя.“ – Да, бабо, ще се подмладиш. – „Тогава животът е красив, понеже аз мислех, че моята работа е свършена вече. Това ми допадна. Да бъде благословен Господ. Като отида при Господа, ще му кажа пак да ме прати на земята, да поживея малко между моите внучета.“ Ако това разправяш на учените, на религиозните, те ще кажат, че това не е съгласно с догмите на науката, на църквата. Оставете настрана вашите догми!

Един ден ние или ще се радваме на това, което сме говорили, или ще съжаляваме. Аз не искам един ден да съжалявам, че съм говорил. И всеки, който би приел тази истина и би я приложил, би се радвал, че я е говорил. Истината е общо достояние, общо благо за всички. Това е разрешението за всички, това е разрешението на въпроса. В истината седи разрешението на всички въпроси: на семейните, на обществените, на социалните, на религиозните и т.н. Ако всички хора приложат Божията любов, Божията мъдрост и Божията истина в живота си, всички социални въпроси постепенно ще се разрешат. Умни хора се изискват сега. Много умни хора има на света, но някои от тях и досега още мислят, че времето на новото още не е дошло. Не само че времето не е дошло, но даже сте закъснели малко. Казват някои, че второто пришествие щяло да дойде. Второто пришествие е второто идване на Христа, не да съди хората, но да оправи света. Казано е: „Когато син человечески дойде на земята, ще намери ли достатъчно вяра?“, т.е. ще намери ли достатъчно хора, които да търсят истината и да я познават? Трябва ли и тогава да постъпим, както евреите постъпиха с Христа? Или трябва да постъпим с Христа, както римската империя и Пилат постъпиха? Днес, в 20 век, трябва ли християните да постъпят с Христа, както евреите преди две хиляди години постъпиха? Въпросът не е в това, как са постъпили хората на времето си, но трябва да се знае, че всеки човек, който се противи на Божията любов, на Божията мъдрост и на Божията истина, както на знанието, светлината и свободата, които идат от Него, той е изгубил всичко. Може да се направи опит в това отношение. Дойдем ли до човешките работи, то там всеки има право да се противи, но дойдем ли до Божествените работи, всички трябва да имаме един възглед, не еднообразен, но всички трябва да имаме желание да изразим Божията любов така, както искаме да се прояви и спрямо нас. Както искаме да се прояви спрямо нас, така и ние трябва да се проявим спрямо другите. Както искаме хората да бъдат откровени и искрени спрямо нас, така и ние трябва да бъдем спрямо другите. Дойде някой и като му говорите, през всичкото време ви наблюдава, да не би да го излъжете нещо.

Благодарна съм, че видях грешките си и мога да ги поправя, благодарна съм за кръста, който нося, защото от Бога ми е даден и е най-добър за мен.

Из Който не носи кръста си

Edited by xameleona
Link to comment
Share on other sites

Мисъл на деня – 27 май 2009 г.

Според мене всички учения, които съществуват в света, са преводи на Истината. Дотолкова, доколкото тия преводи са съгласни с оригинала на нещата, те са добре дошли. Вие можете да преведете едно класическо съчинение на няколко езика, но онзи превод, който е най-близо до оригинала, е най-хубав, най-добър.

Из Който не носи кръстта си, 30-та НБ, 8 май 1938 г.

Link to comment
Share on other sites

Мисъл на деня – 28 май 2009 г.

Спасението на човечеството зависи от Любовта. Който люби, ще бъде спасен. Любовта е мощна сила, която прониква в съзнанието на човека, за да разбере, че благата в живота са общи и достъпни за всички хора. Всеки се ползва от тях според нуждите си, без да ги трупа, без да се осигурява. Бог осигурява човека за един ден, а дяволът – за десетки години. В желанието си да се осигури за далечното бъдеще той забравя същественото, отдалечава се от него и докато се осигури и успокои, дохожда смъртта и го завлича.

Из Знайният Бог, УС, 5 януари 1936 г.

Link to comment
Share on other sites

Мисъл на деня – 28 май 2009 г.

Спасението на човечеството зависи от Любовта. Който люби, ще бъде спасен. Любовта е мощна сила, която прониква в съзнанието на човека, за да разбере, че благата в живота са общи и достъпни за всички хора. Всеки се ползва от тях според нуждите си, без да ги трупа, без да се осигурява. Бог осигурява човека за един ден, а дяволът – за десетки години. В желанието си да се осигури за далечното бъдеще той забравя същественото, отдалечава се от него и докато се осигури и успокои, дохожда смъртта и го завлича.

Из Знайният Бог, УС, 5 януари 1936 г.

Ако ми бъде позволено да кажа, че според Учителя???, сега ние живеем в свят на безлюбие. Не сме стигнали още до любовта. Далеч сме от Царството, в което е "правда, мир и радост в Святия Дух" (Римляни 14: 17). Защото Божието Царство (т. е. Светът на Любовта, за който говори Учителят) е място, където не приемат по благодат, а заради знания... Защото Божието Царство "насила се взема" и които се насилят - те го грабят... Трябва да се разкопае духовната "нива", да се потърси скритият там идеен смисъл на нещата, който е нов; (според Новия Завет на Любовта, а не според стария силов ред на Закона), т.е. скритото съкровище да намерим, за да дойде виделината върху нас и да познаем , че наистина Божието царство е сред нас... Божието царство се достига, когато се търси "с Цялото Сърце, с Цялата Душа, с Всичкия Ум и с Всичката Сила"...

Лука 16:16

Законът и пророците бяха до Иоана; оттогава Божието царство се благовествува, и всеки на сила влиза в него.

Лука 17:20

А Исус попитан от фарисеите, кога ще дойде Божието царство, в отговор им каза: Божието царство не иде така щото да се забелязва;

Лука 17:21

нито ще рекат: Ето тук е! или Там е! защото, ето Божието царство е всред вас.

Лука 18:17

Истина ви казвам: Който не приеме, като детенце, Божието царство, той никак няма да влезе в него.

1 Коринтяни 4:20

Защото Божието царство не се състои в думи, а в сила.

1 Коринтяни 15:50

А това казвам, братя, че плът и кръв не могат да наследят Божието царство, нито тленното наследява нетленното.

Матей 21:43

Затова ви казвам, че Божието царство ще се отнеме от вас, и ще се даде на народ, който принася плодовете му.

Марк 10:24

А учениците се смайваха за Неговите думи. Но в отговор Исус пак им каза: Чада, колко е мъчно да влязат в Божието царство ония, които уповават на богатството! (Тук под "богатство" се разбира интелектуалният набор от духовни идеи, които "старият човек", плътта, его-ума, е натрупал и разчита на тях като на входен билет за Царството на Любовта, но Святият Дух иска празни, чисти Съдове, които Сам да напълни, като излее в тях идейния Смисъл на Божието Царство, който не е написан, а се възприема вътрешно. Бог , Сам, лично учи своите.)

Йоан 3:5

Исус отговори: Истина, истина ти казвам, ако се не роди някой от вода и Дух, не може да влезе в Божието царство.

Да се родиш от Дух - означава лично да минеш огненото кръщение... Това е т. нар. "огнена изпитня", която идва внезапно върху ученика, за да изпита вярата му... Отнася се само тези, които са ученици.

Това наистина са ключови моменти относно Спасението на човечеството и връзката му с Любовта, т.е. с влизането ни в Божието Царство, където Любовта царува...

Модераторска бележка: Моля посочете източника, в който Учителя твърди преразказаните от вас думи.

Edited by Донка
Link to comment
Share on other sites

В библиотека "Триъгълник", по ключова дума "безлюбие" - са изнесени 217 документа , в които Учителят говори за ситуацията на безлюбие, в която се намира съвременният свят... Ще посоча само един цитат, като моля тези, които са впечатлени от безлюбието, лично да си направят справката там...

„И пишеше той на земята“. Какво пишеше той? Той пишеше: Докато хората имат корави сърца и живеят без любов, светът никога няма да се оправи. Как ще се оправи светът? И пишеше Той на земята: Когато хората приготвят своите сърца да възприемат любовта и да постъпват съобразно с нея, светът ще се оправи. Това е писал Христос на земята. Ама ние не вярваме. Ако казвате, че това не е говорил, не е писал Христос, тогава това аз го казвам сега. Сега аз казвам: Сега светът живее в безлюбие, но така той не може да се оправи. Сега това аз ви го казвам ясно, не го пиша на земята. Ако всички започнете да постъпвате съобразно любовта, светът още днес ще се поправи. Какво ще кажете на това отгоре? Сега аз ви го казвам, това е свършена работа, никой от вас не може да се извинява. И земята да се обърне наопаки, вие не може да се извинявате. Какво ви струва да приложите любовта? Първоначално Бог казваше същото и на Адама, но той не го разбра и казваше: Чакай да опитам първо този закон. Бог казваше на Адама: Без любов работите не стават. – Чакай да проверя този закон. И той провери. Ние имаме един дълъг опит. Какво е дал светът? Целият свят, т. е. цялата земя е станала гробница все на разумни същества. Всичко това е резултат на безлюбие. Навсякъде има безлюбие. Безлюбието съществува не само между хората, но и между растенията и животните, и водата, и въздуха – навсякъде има безлюбие."

http://triangle.bg/books/1937-09-26-10.199...8-01-09-10.html "И пак се наведе на земята" П. Дънов

Темата за безлюбието, в което живее днешния свят, преминава като червена нишка през цялото Слово на Учителя... Най-после - безлюбието на съвременния свят е причината, поради която той е слязал да помогне на страдащите - да се поправят...

Edited by Станимир
Link to comment
Share on other sites

Мисъл на деня – 29 май 2009 г.

Хората слизат на Земята да се учат. Каквито и противоречия да имат, не трябва да се спъват. Никой никого не може да спъне. Единственият, който може да спъне човека, това е той сам. Коя е причината, дето човек сам се спъва? – Двамата възлюбени, които го привличат – Господ и дяволът... Любовта му го тегли към Бога, слабостите – към дявола. Няма човек в света, който да е лишен от слабости.

Из Развълнуваното море, УС, 29 септември 1935 г.

Link to comment
Share on other sites

Мисъл на деня – 30 май 2009 г.

Църквата е в самия човек и през целия живот той трябва да й служи. Щом служиш на своята църква, ти можеш да принадлежиш към всички църкви. Не е въпрос към коя църква да принадлежим. Много църкви има, много листа и цветове има на дървото, но едно е дървото. Всички хора имат различни идеи за Бога. Едни Го проповядват по един начин, други – по друг начин. Бог е неизменен. Той изменя нещата, но сам е неизменен.

Из Бал маске, 2-ра НБ, 3 октомври 1937 г.

Link to comment
Share on other sites

Мисъл на деня – 31 май 2009 г.

Човек трябва да прави само онова, което излиза отвътре, по свобода на духа, по вътрешно разположение на ума и сърцето. Само по този начин той ще се чувства душа, свободна от всякакви ограничения и външни влияния. Това значи да бъде той малко, Божествено дете. Каквито и страдания да има, какъвто и товар да носи, той всякога ще бъде като дете – радостен и весел. Тогава и Божествената наука ще бъде достъпна за него, а не като днес – да я пипа само отгоре. Ако повърхностно я изучава, тя още не е истинска наука.

Из Съпротивление, напор и стремеж, ООК, 30 март 1927 г.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...