Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Семпъл психологически тест разкриващ 16 основни вида характер. О, да! за простите неща


Галио
 Share

Recommended Posts

ВИЗУАЛНИ ТЕСТ-ИГРИ

СПОСОБНОСТИТЕ И АСИМЕТРИЯТА НА МОЗЪКА

,,Този тест за определяне типа личност е основан върху функционалната асимет­рия на главния мозък и се смята за един от най-ефективните.

Както е известно, функциите на лявото и дясното полукълбо на мозъка са раз­лични. Лявото полукълбо например отговаря за използването на знакова информа­ция - четене, смятане, реч. То позволява на човека да анализира предметите и яв­ленията, да ги разчленява на елементи и да съставя логически вериги. Дясното по­лукълбо пък оперира повече с образи, отколкото със знаци. И вместо към анализ е предразположено повече към синтез, т.е. създава възможност за моментално "схва­щане" на взаимовръзката между различните свойства на предмета и тяхното взаи­модействие със свойствата на други предмети. То осигурява целостността на възп­риятие.

Двете полукълба функционират в тясна взаимовръзка. Но в зависимост от кон­кретните условия може да се формира относително доминиране на мисленето с ля­вото или дясното полукълбо. А това в голяма степен определя психологическите особености на човека. Ако се вземе предвид, че лявата половина на тялото се управ­лява от дясното полукълбо на мозъка и обратно - дясната от лявото, то по няколко прости действия може да се определят особеностите на характера на човека.

Извършете следните действия:

1. Сплетете пръстите на ръцете си. Пръстът на коя ръка е отгоре?

(Отбеле­жете си с буква "Л"- ляв или с буква "Д"- десен: по същия начин отбелязвай­те и при другите задачи.)

2. Определете водещото око. За целта вземете лист хартия и пробийте в него отвор. Сега погледнете някой предмет през отвора с двете очи. След това оставайки в същото положение, закривайте последователно лявото и дяс­ното око. Ще видите предмета само с водещото око. (Отбележете го с бук­ва.)

3. Скръстете ръце на гърдите. Коя ръка е отгоре? (Отбележете с буква.)

4. Ръкопляскайте известно време. Коя ръка е отгоре? (Отбележете с буква.)

В зависимост от получената комбинация букви можете да определите психоло­гическия тип на вашата личност.

1. ДДДД - ориентация към общоприетото мнение, към стереотипите. Това е кон­сервативен тип характер с най-стабилното (правилно) поведение.

2. ДДДЛ - неуверен консерватизъм, слаб тип нервна система. Характерна черта - нерешителност.

3. ДДЛД - склонност към кокетство, решителност, чувство за хумор, активност, енергичност, артистизъм. При общуването с такъв човек са необходими ху­мор и решителност, тъй като този силен тип характер не възприема по-слабите.

4. ДДЛЛ - рядък и самостоятелен тип характер. Близък до предходния, но по-мал­ко решителен и енергичен, в известна степен по-мек. Висока контактност.

5. ДЛДД - делови тип характер, съчетаващ аналитичен ум и мекота (основна чер­та). По-често се среща при жените. Общоприет тип делова жена. Бавна адап­тация, предпазливост. Такива хора никога не влизат в конфликти с "челен удар", при тях преобладава пресметливостта, търпимостта, забавеността в развитието на отношенията, известна хладина.

6. ДЛДЛ - най-слабия тип характер, много рядък. Беззащитността и слабостта са свързани както с неспособността да се влиза в конфликти, така и с податли­востта на различни влияния. Среща се само при жените.

7. ДЛЛД - склонност към нови впечатления и способност да не създава конфлик­ти, известно непостоянство. На подобни характери са свойствени емоцио­нална мудност, нега, простота, редки прояви на смелост в общуването, спо­собност да превключва на нов тип поведение. Значително по-често се сре­ща при жените.

8. ДЛЛЛ - непостоянен и независим тип характер. Основна черта - аналитичност в съчетание с останалите леви тестове. Среща се рядко.

9. ЛДДД - един от най-често срещащите се типове характер с добра адаптация към различни условия. Основна черта - емоционалност в съчетание с дос­татъчна настойчивост, която се проявява преди всичко в основните страте­гически въпроси на живота - брак, образование и т.н. Висока степен на по­датливост на чуждо влияние. Лесно установява контакт практически с всич­ки останали типове характер. При мъжете емоционалността е понижена, наблюдава се склонност към флегматичност.

10. ЛДДЛ - мекота, отстъпчивост към предпазващо влияние. Изисква особено грижливо отношение към себе си. Тип "малката кралица".

11. ЛДЛД - най-силния тип характер, трудно се поддава на убеждаване - за целта се изисква силно разнообразно влияние. Способен да проявява настойчивост, но по­някога тя преминава в "зацикляне" при преследването на второстепенни цели. Силна индивидуалност. Притежава способност за преодоляване на трудностите. Известен консерватизъм поради недостатъчно внимание към чуждата гледна точка. Такива хора не обичат инфантилността.

12. ЛДЛЛ - силен, но ненатрапчив характер, практически неподдаващ се на убеж­даване. Основна черта - вътрешна агресивност, прикрита с външна мекота и емоционалност. Бързо взаимодействие, но бавно взаиморазбиране.

13. ЛЛДД - дружелюбие и простота, известна разхвърляност на интересите.

14. ЛЛДЛ - основни черти - простодушие, мекота, доверчивост. Това е много ря­дък тип.

15. ЛЛЛД - емоционалност в съчетание с решителност (основна черта). Енергичността и известната разхвърляност водят до това, че подобни типове могат под вли­яние на емоциите веднага да вземат прибързани решения.

16. ЛЛЛЛ - притежателите на пълен набор "леви" тестове са хора, за които са харак­терни: способността да погледнат на нещата по новому, много голяма емоционал­ност, индивидуализъм, упорство. Стремежът към самозащита понякога преминава в затвореност.''

-------------------------------------------------------------------

Хареса ли ви този невероятно семпъл тест? Резултата, който изкарахте отговаря ли на вашия характер? Моя резултат напълно си пасва с характера ми :)))

(ако някой от модераторите настоява ще посоча и източника на теста)

Edited by Галио
Link to comment
Share on other sites

Уникално! Отначало не ми допадна резултатът, защото не ми хареса личността, която видях, но в опита си да повторя теста и да го променя стана още по-зле и определено по-невярно.

Понеже съм чупила дясната си ръка, а тестът е свързан с функцията на ръцете, възможна е промяна - дясната ръка от доминираща преди да е вече недоминираща (за фината моторика е, но като цяло не е). Разбира се, обратната връзка има значение, защото по време на счупването ми беше изключително трудно да мисля логично (имало е доминантно огнище на възбуда заради счупването в мозъка, по-точно в лявото полукълбо). Хм, спомням си освен това, че преди години доминиращо беше другото ми око. Изглежда, превърнала съм се в "огледалния" си образ, по-точно всички характеристики са се обърнали през годините. Значи резултатите могат да се променят и да им се влияе по различни начини (например с определен вид тренировка).

Ще се радвам да науча източника на теста. Някои изводи могат да се направят като се сравнят резултатите и се предположи на какви личностни характеристики отговарят. Предпочитам да ги получа наготово. :)

Edited by Латина
Link to comment
Share on other sites

Благодаря, точен тест.

След няколко дни, ако се сетя, ще го направя повторно, за да видя дали се колебае от събития в живота и въздействията им върху човека.

Link to comment
Share on other sites

"...- делови тип характер, съчетаващ аналитичен ум и мекота (основна чер­та). По-често се среща при жените. Общоприет тип делова жена. Бавна адап­тация, предпазливост. Такива хора никога не влизат в конфликти с "челен удар", при тях преобладава пресметливостта, търпимостта, забавеността в развитието на отношенията, известна хладина...."

дрън-дрън :)

Link to comment
Share on other sites

"...- делови тип характер, съчетаващ аналитичен ум и мекота (основна чер­та). По-често се среща при жените. Общоприет тип делова жена. Бавна адап­тация, предпазливост. Такива хора никога не влизат в конфликти с "челен удар", при тях преобладава пресметливостта, търпимостта, забавеността в развитието на отношенията, известна хладина...."

дрън-дрън :)

Е, не съм го измислил аз :), моят резултат също небеше перфектния, но пък си отговаряше. И нека повече хора дадат мнение относно точността на теста, тъй да се каже да го ,,тестваме'' този тест

Edited by Галио
Link to comment
Share on other sites

4. ДДЛЛ - рядък и самостоятелен тип характер. Близък до предходния, но по-мал­ко решителен и енергичен, в известна степен по-мек. Висока контактност.

Това е моя резултат :3d_047: Харесва ми!

Божидар Зим да не се обижда, но поне в малка част от неговото определение на характера откривам съвпадение(предпазливост) с моята представа за него. Наблюденията върху неговия характер правя най-вече от постовете му в темата за срещите на живо..... поинтересува се кой ще идва.... след като отговорих, че всеки който иска ... той не се осмели да рискува ;) да се срещне с неподходящи :D хора....

Наблюденията ми може да са прибързани и неправилни..и той да има основателна причина, и ако е така се извинявам. :feel happy:

Галио, аз също знам един психологически тест, с който съм тествала 10-тина форумци и още доста познати и мога да кажа, че е доста точен относно характера на човека и го препоръчвам на всеки, който иска да опознае бързо някой. Тестът се състои в даване по 5 определения (или характерни черти, които ни допадат ) на следните пет обекта:

1. Любимо животно;

2. Любима птица;

3. Гора;

4. Море;

5.Бяла стая - Какви са вашите чувства ако се намирате в бяла стая?

Отговорите не мога да ги напиша веднага, защото теста ще загуби смисъл.

Edited by Криси
Link to comment
Share on other sites

11. ЛДЛД - най-силния тип характер, трудно се поддава на убеждаване - за целта се изисква силно разнообразно влияние. Способен да проявява настойчивост, но по­някога тя преминава в "зацикляне" при преследването на второстепенни цели. Силна индивидуалност. Притежава способност за преодоляване на трудностите. Известен консерватизъм поради недостатъчно внимание към чуждата гледна точка. Такива хора не обичат инфантилността.
:3d_131:

Не съм очарована, но май си е истина. Благодаря. :feel happy:

Link to comment
Share on other sites

Няма как да се очаква изчерпателност от две или три изречения. А отговорите на теста са горе-долу такива. „Попадението“ на теста що се отнася до мене беше, бих казал, по-скоро сполучливо. Като гледам написаното от останалите участници, смятам, че то в една немалка степен е сполучливо и за тях. Последното разбира се си е само мое мнение, базирано на моята бегла представа за участниците добита от участието им във форума.

Link to comment
Share on other sites

Здравейте!

Аз имам въпрос - коя ръка се брои отгоре при скръстването на ръцете: тази, чийто гръб на ръката е отгоре или тази, чиято подлакътна част е отгоре?

Link to comment
Share on other sites

8. ДЛЛЛ - непостоянен и независим тип характер. Основна черта - аналитичност в съчетание с останалите леви тестове. Среща се рядко.

Това показва при мен.

Би ли уточнил какво се разбира под "аналитичност в съчетание с останалите леви тестове"??

И защо тестът носи заглавието "Способностите и асиметрията на мозъка", когато именно при функционирането на мозъчните полусфери наблюдаваме наличието на огледална симетрия?

Link to comment
Share on other sites

Съгласна съм заради невъзможността от дадените резултати да се извадят взаимозависимостите, които ги определят. Като цяло тестът е по-скоро верен, но с уточнението, че се отнася до относително временно състояние. Според мене най-бавно може да се промени доминиращото око, а някои от останалите резултати може да се променят дори в рамките на няколко минути. Направените характеристики за различните типове има с какво да се обогатят и какво да се премахне от тях.

Хора като мене, които практически работят и с двете ръце, какво да правят? Понякога имам чувството, че дясната ръка ми пречи, понякога - лявата. Това на шега.

:)

ПП. И все пак, тестът се оказа верен за настоящия период дотолкова, че чак се втрещих като прочетох резултата. Айде и аз да се саморазкрия:

12. ЛДЛЛ - силен, но ненатрапчив характер, практически неподдаващ се на убеж­даване. Основна черта - вътрешна агресивност, прикрита с външна мекота и емоционалност. Бързо взаимодействие, но бавно взаиморазбиране.

Не ми хареса това за вътрешната агресивност, ама...

Edited by Латина
Link to comment
Share on other sites

ДДЛД... Единствено поглеждането през дупката ме учуди. Иначе през такава "система" изводи няма как да се правят, а описанието на комбинациите си е доста като гледането на боб...

Link to comment
Share on other sites

Да, тестът е интересен :)

На какво се основават заключенията?

Латина, и аз си служа и с двете ръце, но установих, че ми е много неудобно да си сключа пръстите или да си кръстосам ръцете по другия начин. За окото не знаех, дори бях изненадана, защото на лявото око имам лек диоптър за късогледство, а се оказа то водещото. Дори и при ръкопляскането ръцете заемат "удобната" им позиция :) , макар че според мен там най-лесно може да се сменят нещата.

Не съм сигурна, че което и да е от тези неща, би се променило за дни или пък от някакви моментни настроения и т.н.

Ако приемем, че гледаме коя подлакътна част е отгоре, моят резултат е: ЛЛДД. Ако е другото - значи ЛЛЛД.

То пък за тази комбинация най-кратичко описание има; разхвърляност на интересите имам определено, дори не известна, ами големичка ;)

Интересно, че досега на всички споделили резултатите са различни. ако имаше двама с еднакви, по-лесно щяхме да разберем, доколко е правдоподобен и по-скоро това от съществените черти на характера ли са?

Криси, виждам, че никой не се престрашава публично да отговори на твоя тест. Аз пък съм затруднена, защото не мога да определе любимо животно и птица - всички ми харесват :) Хайде, за животното мога да дам определения за нашето куче:

1 - голямо, красиво, умно, любвеобилно и любознателно.

Птицитеее ... нека да са лястовиците до балкона ни.

2 - красива, елегантна, виртуозна, устремена, весела.

3 - зелена, свежа, красива, дъхава, величествена.

4 - безбрежно, синьо, спокойно, дълбоко, необятно.

5 - празнота, пълнота, спокойствие, чистота, вечност.

Ако искат и други да се пробват, мога да изчакам с отговорите ;)

Link to comment
Share on other sites

3. ДДЛД - склонност към кокетство, решителност, чувство за хумор, активност, енергичност, артистизъм. При общуването с такъв човек са необходими ху­мор и решителност, тъй като този силен тип характер не възприема по-слабите.

4. ДДЛЛ - рядък и самостоятелен тип характер. Близък до предходния, но по-мал­ко решителен и енергичен, в известна степен по-мек. Висока контактност.

Колебание има между двата, защото при ръкопляскане често си сменям позицията на ръцете. Но преобладава 4.

Интересно ми е , когато някой ти казва какъв си, кое те кара да го отхвърлиш или възприемеш?

Link to comment
Share on other sites

....

Божидар Зим да не се обижда, но поне в малка част от неговото определение на характера откривам съвпадение(предпазливост) с моята представа за него. Наблюденията върху неговия характер правя най-вече от постовете му в темата за срещите на живо..... поинтересува се кой ще идва.... след като отговорих, че всеки който иска ... той не се осмели да рискува ;) да се срещне с неподходящи :D хора....

.

Няма неподходящи хора, има неподходящо време и място :) хе хе хе

Бъзиках се. Тестът е точен за мен във вида, в който се представям във форума. Интересното е, че мога да меня съотношението женска-мъжка енергия спрямо средата. Явно във форума има прекалено мъжка енергия ;) .....лека наглост и убеденост в правотата :)

Link to comment
Share on other sites

" 6. ДЛДЛ - най-слабия тип характер, много рядък. Беззащитността и слабостта са свързани както с неспособността да се влиза в конфликти, така и с податли­востта на различни влияния. Среща се само при жените. "

:) Това ми е резултатът .Бих казал интересен тест и може би има нещо вярно ,но по скоро вярност към 20% .Друго което е любопитният за мен тест с очите ,тука трябва да се отбележи и да се вземи под внимание ,че нервът на лявото око минава и нервът на дясното око се пресичат и левият минава през дясното полукълбо а десният през лявото полукълбо .А също съм и мъж :) , .Може би трябва да е има и предвид дали човек е десничар или като пи мен левичар .Също така не се определям като слаб тип характер ,макар че си имам слабости в него .Иначе интересен тест .

Link to comment
Share on other sites

" 6. ДЛДЛ - най-слабия тип характер, много рядък. Беззащитността и слабостта са свързани както с неспособността да се влиза в конфликти, така и с податли­востта на различни влияния. Среща се само при жените. "

:) Това ми е резултатът .Бих казал интересен тест и може би има нещо вярно ,но по скоро вярност към 20% .Друго което е любопитният за мен тест с очите ,тука трябва да се отбележи и да се вземи под внимание ,че нервът на лявото око минава и нервът на дясното око се пресичат и левият минава през дясното полукълбо а десният през лявото полукълбо .А също съм и мъж :) , .Може би трябва да е има и предвид дали човек е десничар или като пи мен левичар .Също така не се определям като слаб тип характер ,макар че си имам слабости в него .Иначе интересен тест .

още като качвах теста ми мина през ум, че някой приятел/мъж от форума ще изкара този резултат, той звучи еднакво гадно и за мъже и за жени, възможно е авторът на теста да е леко дискриминантен тип на тема мъже-жени (така например аз невъзприемам идеята за доминиращ пол - независимо мъж или жена а по-скоро за разпределение на социални роли предавано несъзнаво от поколение на поколение през вековете) и друго важно мисля, че написаното нетрябва винаги да се възприема в буквалния смисъл а да се интерпретира спрямо реалността в която сме се потопили в този ред на мисли ще важи максимата от астрологията и не само: ,,Всеки описан зодиакален знак е един цялостен завършен художествен образ, със своите предимства и недостатъци....'', тоест няма как даден характер да носи само отрицателни черти, това звучи в противовес с вселенските принципи :)

Edited by Галио
Link to comment
Share on other sites

.......

...така например аз невъзприемам идеята за доминиращ пол - независимо мъж или жена а по-скоро за разпределение на социални роли предавано несъзнаво от поколение на поколение през вековете

друго важно мисля, че написаното нетрябва винаги да се възприема в буквалния смисъл а да се интерпретира спрямо реалността в която сме се потопили в този ред на мисли ще важи максимата от астрологията и не само: ,,Всеки описан зодиакален знак е един цялостен завършен художествен образ, със своите предимства и недостатъци....'', тоест няма как даден характер да носи само отрицателни черти, това звучи в противовес с вселенските принципи :)

Ами то няма доминиращ пол - всичко е в главата на човека. Но пък има основни енергии на половете. Мъжката определя духовността на жената, а женската определя физическото проявление и благополучие на мъжа.

Мисля, че трябва да се наблегне на "няма как даден характер [човек] да носи само отрицателни черти", ....както и няма абсолютно зло......защото по същество няма зло. Тъмната страна на силата не е по-лоша от светлата. И ако говорим за истинско "зло", то това са фалша и илюзиите, но те дори не заслужават да се нарекат зло.

Няма силен характер, който да може да се изгради като силен без отрицателните черти на човека...

Link to comment
Share on other sites

Би ли уточнил какво се разбира под "аналитичност в съчетание с останалите леви тестове"??

Подобно на Малкия принц и аз не забравям въпроса си :)...

Link to comment
Share on other sites

Много е важно как, с каква нагласа правим такива тестове. /Вече е ставало дума тук за сериозността им/.

Например доколко вярвате в прогнозата на зодията си в някой вестник? :whistling:

Нормално е такива тестове да са повърхностни и /според мен в случая с този/ да са противоречиви. Засягат само някои аспекти от характерите ни си мисля.

Забавлявайте се, просто... :3d_065:

Edited by Слънчева
Link to comment
Share on other sites

Аааа, Веско, със сигурност Слънчева не се смее в стил присмех.

И ако знаеш само колко точки събра, когато спокойно и семпло сподели, какъв е твоя резултат. Поне в моите очи :thumbsup:

Знаеш ли колко малко жени и още по-малко мъже биха направили като теб? Всеки иска да е много велик и много идеален - ето тук вече мога да се усмихна така :D. А че не е така, е повече от ясно, но егото ни мноооого се страхува да не се изложи.

А ти си широко скроен и със стабилна психика - това мога да кажа аз, в резултат от тази тема и теста :thumbsup1:

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share


×
×
  • Create New...