от ПорталУики
Направо към: навигация, търсене

А Б_речник В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х_речник Ц Ч Ш Щ Ъ Ю ЯВ начало

вариант 2

А Ба В Г Да Ду Е Ж З И Й Ка Кр Л М Н О Па Пр Ра Ри Са Сл Т У Ф Ха Ц Ч Ш Щ Ъ Ю Я

Ра

Ра {Размност} (санскр.) – Слънце

Работа

– Възрастният работи.

Работилница

– Земята е една работилница, дето трябва десет пъти на ден да се окаляш.

- Светът е кръстопът, работилница, щом свършим работата си в тази работилница ще се отделим далеч, на почивка.

Равенство

- Съгласие изразяваме със знака = или две успоредни линии. Съгласието означава, че две или повече същества се движат в една и съща посока без да нарушават свободата и интересите си. То има за произход съзнателното отношение към Бога като последна точка някъде в пространството, т.е. един съвсем различен външен обект.

Рада

– Санскритска дума “radha”. Реалната любов, с която човек служи на Бога. Във въплътения живот онзи принцип, чрез който Божественото може да се прояви в материалния живот. Водителка на онова хоро, което става според закона на Любовта.

Радио

- Каквото представят ключовете на радиото, такова нещо представят човешките способности. Бутнете ли един от тях, той се свързва със съответните сили в природата.

- Горе на темето имате едно радио, с Господа да се съобщавате. Ако не работи, извикайте някой майстор да го инсталира. За ангелите има радио отпред на главата. За умните хора радиото е горе, отзад на главата. Човек има още няколко възможности да се съобщава с външния свят. Обикновено той си служи с едно-две радиа, свързва се със същества от нисшия свят, които съобщават всекидневни, дребни новини.

- Вярващите в задгробния живот и невярващите се уподобяват на два радиоапарата с различна приемателна и предавателна способност.

Раждане

– С мъки раждат само грешните хора.

– Ако любиш – ти се раждаш.

– Ражда се едно дете. Раждате се вие.

– Младият се ражда.

– Гответе се да бъдете родени.

– Всяка проява на мисълта е раждане.

– Всяка жена, която ражда от двама мъже, греши.

– Целият живот е като жена, на която предстои да ражда. Туй, което ще се роди, мъжко и женско, в едно трябва да бъде.

– Ако някое дете се роди през месец декември при пълнене на луната, то ще бъде заставено да мисли, а ако се роди през май чувствата ще вземат надмощие.

– Когато майката ражда своето дете, то значи ражда своето сърце да го превъзпита.

– Някои жени раждат лесно, други – мъчно. Някои хора мислят бързо, други – бавно. С раждането си човек се освобождава от желанията си, а с това и от страданията.

– Когато жената ражда, скърби. Това представлява положението на жената след грехопадението. Всяка нова идея, която се зачева в човешката душа, среща съпротивление още преди да се е появила в света.

– Под „раждане” разбирам освобождаване на човека от ограничителните условия на живота.


Разбойник – да бъдеш разбойник, то е жаждата.

Разбойници – не можете ли да се справите с разбойниците и трябва да се катерите по дърветата, има още да учите, работите. Разбойникът в света, който иска да обира хората, е дяволът. Ако си силен, ще го разтърсиш, ти ще имаш сила, само ако имаш морална стабилност. Идеалът е да парализираш действието на апаши.

Раздробяване

– Всяко раздробяване на материята и енергията подразбира някакъв вътрешен процес.

Разтоварен – добрият човек е разтоварен.

Разтоварване – да си праведен човек, значи да се разтоварваш.

Рак

- Кривият рак носи нисша култура.

Рало

- Съвременните културни хора са подобни на ралата - дето минат, всичко разорават.

– Човек е ралото на своята земя.

– Ралата, плуговете, с които Бог разорава земята, това са разните видове страдания, които сплотяват хората.

– Мъчнотиите и страданията представят ралото, което разорава нивата.

Рама Северан – от ББ Плодовете на Духа

Рани

– Ако не се обиждате, здрави сте; ако се обиждате, имате рани.

– Докато човек непрекъснато чопли своите рани, т.е. своите недъзи, той всякога ще усложнява положението си.

- Ако раните ви заздравяват лесно, това показва, че мислите ви и чувствата ви са добри.

- Когато човек влезе в новия свят, първата му работа е да погледне раните на ръцете си като свидетелство за разпятието, през което е минал. Новият живот излиза от раните.

- Никога не чоплете раната си.

– Ако десет души дойдат да ви разправят своите мъчнотии, на всеки да помогнете, то е все едно да те посетят десет души и да ти показват раните си.

Раница

– Многото знание - то е тежка раница, ще те спъне.

- Земният живот е една раница, която не е толкова важна. Ще турите тая раница на земята и ще бъдете като новородени.

– Като тръгнете на път, да няма нищо на гърба ви. Снемете всички раници, снемете грижите.

- Страданията са раница на гърба на човека.

Раса – расите представляват състояние на материята.

Растение – човек трябва да стане растение, което да не съхне, т.е. да се ражда и преражда. Това значи да се сее на земята като жито. Вие ще влезете като растение в Небето.

Растение – засега човек е в положението на растение, не е пуснал корени в окръжаващата среда, вследствие на което няма условия за дълъг живот. Хората на земята са още като растения – клоните, горното се взема, а корените – долното се оставя. А когато развитието е дошло до примиряване на тези два живота, цялото го изкопават и го насаждат.

Растене – възрастният расте.

Рахила – новата култура.

Ревматизъм

- Всички обичате да говорите някой път за недъзите на хората. Аз наричам туй класически ревматизъм.

Резервоар

- На земята съществува един общ резервоар, дето отиват всички умрели хора. Душите им плуват там като риби, на гърбовете им написано: Иван, Джон...

Река

– Мисълта е една река, която тече.

– Силните хора са реки, които текат, а слабите са брегове, между които тия реки текат.

- Ако си силен – река ще бъдеш и ще се движиш в морето, ако си слаб – бряг ще бъдеш и много бавно ще се движиш в морето. Ако човек се отдели от Божественото в себе си, той ще мяза на суха река или на изсъхнала чешма, или на празно корито.

- Когато реката тече от юг към север, хората, които живеят около нея, са студени, неотзивчиви, без култура. Те вървят отдолу нагоре.

- Разположението на човека е подобно на течението на реката. Ако се намерите пред някоя река без мост, как ще преминете от единия бряг на другия. Ще ви трябват едно въже и един прът. Те представляват вярата в човека. Материализмът е река, която завлича всичко, което срещне по пътя си.

– Човек трябва да бъде като една река дълбока, че при всички мъчнотии да не се размътва.

– Малките и големи реки представят малки и големи мъчнотии в живота.

- Идеалът е като стигнеш до някоя река, която няма мост, да махнеш с тояжката си и да се намериш на другия бряг на реката.

- Някои казват, че някогашният рай бил в Мала Азия, дето текли 4 реки. Тия 4 реки съществуват в човешката душа.

- Човешкото съзнание е представено в Библията под форма на жива река, която прелива водите си, вследствие на което често в него стават приливи и отливи.

Реката представя живота, който носи условията, при които човек се ражда и развива.

- Една река тече по каменисти места, затова е чиста - праведен човек, другата тече през различни почви и носи в себе си кал, тиня която я размътва - грешен човек.

- Лошия човек го считам за една дълга река. Добрият човек е къса река, бистра, която сега извира от планината.

- Богатството в света е като една река. Тя трябва да мине покрай тебе и каквото остави - остави. Щом туриш един бент да събираш водата за себе си, туй е външното разбиране.

- Човешкият живот е една река, текла хиляди години и се е окаляла. Сега тя се влива в морето, дето се пречиства.

- Животът е река, която дето мине освежава, напоява, изчиства.

- Ако животът ви е река, ще минат само Божествени мисли и чувства.

- Тези 4 реки са в човека. Те са неговата артериална и венозна система, те са двете реки - Тигър и Ефрат. Другите две реки са симпатичната и нервна система.